Gegevens verzamelen op basis van ROM

Stichting Benchmark GGZ (SBG) verzamelt gegevens van een deel van de ROM vragenlijsten. Dit zijn vragenlijsten die patiënten invullen gedurende hun behandeling. In sommige gevallen wordt de vragenlijst niet door de patiënt ingevuld, maar door de behandelaar. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Hierbij worden regelmatig metingen gedaan van hoe het met de patiënt gaat. Dit gebeurt om de voortgang van de behandeling en begeleiding te evalueren en eventueel bij te sturen. Hiervoor worden wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten gebruikt. ROM is onderdeel van de richtlijnen voor behandelen in de GGZ.

SBG is een initiatief van de verschillende belanghebbenden in het GGZ veld (zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en beroepsverenigingen). Zorgaanbieders hebben een overeenkomst met SBG afgesloten om een deel van de ROM-gegevens bij SBG aan te leveren. Daarbij zijn afspraken gemaakt om deze uitkomstgegevens in te zetten voor het vergelijkbaar maken van zorgaanbieders. Het betreft alleen de voormeting aan het begin van een behandeling en de laatste meting. Met deze gegevens wil SBG inzicht bieden in de gemiddelde resultaten van behandelingen die instellingen of onderdelen daarvan behalen. De uitkomstgegevens die zorgaanbieders hiertoe aanleveren bij SBG gaan vergezeld van achtergrondgegevens van patiënten. Deze worden meegeleverd om bij de rapportage over uitkomsten rekening te kunnen houden met de samenstelling van de patiëntengroep van een zorgaanbieder. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt. SBG biedt geen inzicht in behandeluitkomsten van individuele patiënten.

Klantervaring met de CQI

Naast de ROM vragenlijsten worden patiënten ook gevraagd hoe ze de behandeling hebben ervaren. Hiervoor vullen patiënten periodiek of bij het einde van de behandeling een CQi vragenlijst in. CQi staat voor Customer Quality index en is een vragenlijst van ongeveer 19 vragen waarmee GGZ zorgaanbieders de klantervaring willen evalueren. Zorgaanbieders leveren de gegevens van deze vragenlijsten ook aan bij SBG.

Transparantie bieden voor (toekomstige) patiënten en hun familie

SBG maakt verschillen in behandeluitkomsten en klantervaringen tussen verschillende zorgaanbieders inzichtelijk. Door met patiëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars deze verschillen te onderzoeken kunnen we leren waar de verschillen vandaan komen. En of die verschillen te verkleinen zijn door bijvoorbeeld organisatorische of behandelinhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Dit is benchmarken: beter worden door te leren van vergelijken. SBG heeft als doel om zo de kwaliteit van de GGZ zorg te verbeteren.

SBG werkt actief samen met het Landelijke Platform GGZ (LPGGZ) om cliëntenraden met hun directie in gesprek te laten gaan over de uitkomsten. Ook ondersteunt SBG het LPGGZ om te komen tot een website met keuzeinformatie voor (toekomstige) patiënten in de GGZ. Zie meer over deze projecten bij het LPGGz

Privacy en beveiliging gegevens

SBG heeft uitgebreid beleid om de informatie die bij haar wordt aangeleverd zo zorgvuldig en veilig mogelijk te ontvangen, verwerken, beheren en rapporteren. Meer hierover kunt u lezen bij SBG als Trusted Third Party.