Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Over SBG

Hier vindt u informatie over onze doelstellingen, de wijze waarop SBG is georganiseerd, de medewerkers van SBG en de partners met wie wij samenwerken.

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws van SBG?

Stichting Benchmark GGZ

algemeen,bestuurmanagerbeleidsmed,implementatiemedewerker,patiënt,zorgverzekeraar

Benchmarken is beter worden door te leren van vergelijken

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het doel van Stichting Benchmark GGZ is de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door als onafhankelijke partij transparantie te bieden over de behandelresultaten. Dit willen wij bereiken door het effect van de behandeling bij groepen patiënten met betrouwbare en valide meetinstrumenten te meten en uitkomsten te vergelijken.

Bij benchmarken is vergelijken niet een doel op zich, maar een middel om er achter te komen op welke onderdelen een zorgaanbieder bovenmatig goed presteert en waar de zorgaanbieder onder het landelijk gemiddelde presteert. In het laatste geval is mogelijk ruimte voor verbetering. Het benchmark resultaat biedt aanknopingspunten om de eigen resultaten te onderzoeken en te vergelijken met andere uitkomsten en daardoor beter te worden door ervan te leren (benchmarken). Lees hier meer over benchmarken.

algemeen,bestuurmanagerbeleidsmed,implementatiemedewerker,patiënt,zorgverzekeraar

Position Paper

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het bestuur van Stichting Benchmark GGZ heeft in onderstaand Position Paper aangegeven wat de doelstelling, ambities en positie van Stichting Benchmark GGZ is. 

Transparantie is noodzaak

De gezondheidszorg mag zich verheugen in een grote maatschappelijke aandacht vanuit verschillende kanten. Cliënten zijn door de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is zelf veel deskundiger geworden t.a.v. wat de gezondheidszorg te bieden heeft en willen daarom steeds beter weten waartoe hun behandelaars in staat zijn. Ze vragen om een toets van het handelen van behandelaars. Daarnaast zijn in 10 jaar tijd de uitgaven in de gezondheidszorg verdubbeld en de GGZ loopt in de pas met deze kostenontwikkeling. Bijna 30% van de rijksbegroting gaat inmiddels naar de gezondheidszorg. De Nederlandse bevolking vergrijst. Economisch verkeren we in zware tijden. Allerlei redenen, van verschillende kanten, om kritisch te kijken naar de gezondheidszorg in het algemeen en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder. In algemene zin wordt de roep om doelmatige zorg (de best mogelijke zorg tegen aanvaardbare kosten), verantwoorde zorg (zorg die voldoet aan wetenschappelijke standaarden en richtlijnen) en transparante zorg (laten zien wat de zorg oplevert voor de cliënt), steeds luider. Het bieden van deze transparantie in de GGZ, zal helpen om zowel aan verantwoorde zorg als aan doelmatige zorg te werken. Transparantie is één van de manieren om de kwaliteit van de zorg voor de individuele patiënt te verbeteren.

Benchmarken maakt vergelijking mogelijk

De moderne professional in de GGZ werkt al transparant. Dat wil zeggen, ze evalueren het resultaat van hun handelen, koppelen deze resultaten terug aan de cliënt, en stellen op basis daarvan het behandelplan van de individuele cliënt bij. Deze cliëntgerichte zorg bereiken we met Routine Outcome Monitoring (ROM), het routinematig meten, evalueren en terugkoppelen van uitkomsten gefaciliteerd door onder andere digitale toepassingen. Dat is clinical management: het ondersteunen van de behandeling met een therapeutische vinger aan de pols van de cliënt. De vooruitstrevende professional in de GGZ gaat nog een stap verder. Hij staat z’n uitkomstgegevens over verschillende cliënten af, die vervolgens samengevoegd en geanonimiseerd, vergeleken kunnen worden met die van collega’s. Deze vergelijking maakt het mogelijk om te leren van elkaar om vervolgens het handelen van de individuele professional te verbeteren. Een volgende stap is om de gegevens over verschillende patiënten samen te voegen om de effectiviteit van behandelprogramma’s te verbeteren: outcome management. De gegevens over uitkomsten zijn ook te gebruiken voor het vaststellen van de effectiviteit en efficiëntie van een zorgvoorziening, het zogenaamde benchmarken. Alleen objectieve en eerlijke vergelijking van resultaten leidt tot verbetering in de GGZ.

Zorgvuldigheid is geboden

De GGZ is zeer divers wat betreft cliënten, doelstellingen van behandeling en toepassing van ROM-methodiek. De hele GGZ op één hoop gooien leidt tot onvergelijkbare uitkomsten en daarmee onzinnige conclusies. Hoewel het allemaal fruit is, kun je appels niet zomaar met peren vergelijken. Cliëntgroepen moeten onderscheiden worden. Dat kan met een onderverdeling van de GGZ in zorgdomeinen. Per zorgdomein zal de uitkomst van een behandeling op verschillende gebieden tot uiting kunnen komen. Deze gebieden noemen we meetdomeinen. We hebben het dan over domeinen als ernst van klachten/symptomen van de cliënt, het dagelijks functioneren van de cliënt en zijn of haar ervaren kwaliteit van leven. Per zorgdomein kunnen één of meerdere meetdomeinen meer of minder relevant zijn. Afhankelijk van het zorgdomein zullen binnen de meetdomeinen passende meetinstrumenten gebruikt moeten worden. Voor veel meetdomeinen zijn gelijkwaardige instrumenten als alternatief beschikbaar, of zij zullen beschikbaar moeten komen.

De vrees bestaat dat het gebruik van ROM-gegevens voor benchmarking zal leiden tot vertekening van uitkomsten (gaming) of tot selectieve toepassing van ROM (alleen meten bij cliënten waarbij een gunstig behandeleffect wordt verwacht). Benchmarken op uitkomst kan ook het ongewenste neveneffect hebben van aan de poort selecteren van makkelijk te behandelen cliënten. Vandaar dat de eerste prioriteit is het krijgen van een zo representatief mogelijke doorsnede van de behandelde cliënten, voordat maar tot vergelijking op uitkomst kan worden overgegaan. Met andere woorden het gaat om het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens, waarna en waarop onderzocht kan worden wat de invloed is van selectieve non-respons, case-mix verschillen tussen aanbieders en variëteit van meetinstrumenten en meetmomenten op de uitkomstgegevens.

Financiering van zorgaanbieders op geleide van uitkomstgegevens is pas mogelijk wanneer bovenstaande kwesties afdoende ingeregeld en beantwoord zijn. Tot die tijd is gezamenlijk optrekken van alle betrokken partijen geboden, waarbij geduld en daadkracht hand in hand moeten gaan. Pas bij valide en betrouwbare uitkomstgegevens is onderlinge vergelijking mogelijk en zinvol . De methodiek van benchmarken moet in samenspraak met het veld eerst goed doorontwikkeld worden.

Zorgvuldige benchmarking biedt de transparantie die echte verbetering van de GGZ mogelijk maakt

Alle geledingen en belanghebbenden in de zorg, van minister tot raad van bestuur, van manager tot hulpverlener, van verwijzer tot cliënt, vinden elkaar in een gedeeld streven naar goede zorg voor cliënten. Aan de roep om duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg valt dus niet te ontkomen. Stichting Benchmark GGZ (SBG) is op initiatief van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars opgericht om deze duidelijkheid te gaan verschaffen. De allereerste doelstelling van SBG is het benchmarken verder te ontwikkelen tot een methodiek die alle betrokken partijen beschouwen als valide, betekenisvol en bruikbaar: valide in de zin dat resultaten een zo juist mogelijke weergave van de werkelijkheid geven, betekenisvol in de zin dat zichtbaar wordt gemaakt wat er werkelijk toe doet en bruikbaar in de zin dat er onderscheidende informatie wordt geleverd, die uiteindelijk iedereen met belang bij de GGZ helpt bij de zoektocht naar wat het best helpt voor wie. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben afspraken gemaakt over aanlevering van gegevens bij SBG en kunnen gebruik maken van de uitkomsten bij hun onderlinge afspraken. Met de Benchmark Rapportage Module (BRaM) ondersteunt SBG het proces van afspraken maken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, door op wetenschappelijk verantwoorde wijze zo goed mogelijk aan de genoemde aspecten (validiteit, zeggingskracht en bruikbaarheid) aandacht te geven. Het uiteindelijke doel is dat we door vergelijken van uitkomstgegevens in de GGZ met elkaar kunnen leren hoe de zorg op een verantwoorde manier zo doelmatig mogelijk kan worden aangeboden. De cliënt is dan de winnaar.

algemeen,behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,implementatiemedewerker,patiënt,vrijgevestigde,zorgverzekeraar
doelstelling

Trusted Third Party

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

SBG volgt de richtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt voor het ontvangen, analyseren en beschikbaar stellen van gegevens. Hieronder een overzicht van de maatregelen die SBG neemt om de bescherming van deze gegevens te waarborgen en de wijze waarop zij informatiebeveiliging uitvoert.

Maatregelen SBG

 • SBG is een Trusted Third Party (TTP). Dit betekent dat SBG een belangeloze, onafhankelijke, onpartijdige en vertrouwelijke organisatie is, die betrouwbaar elektronisch data ontvangt, verwerkt en beschikbaar stelt. Juridisch, organisatorisch en technisch zijn betrouwbaarheid en veiligheid van gegevens gewaarborgd.
 • Het CBP heeft op basis van de patiëntgegevens in de SBG Minimale Dataset vastgesteld dat deze gegevens niet direct tot een persoon te herleiden zijn.
 • SBG beschikt over een kwaliteitsfunctionaris die tevens Functionaris voor de Gegevensbescherming namens de AP is. Ook is de kwaliteitsfunctionaris lid van het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming.
 • SBG-medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en zijn gescreend (VOG).
 • SBG maakt gebruik van VECOZO-certificaten om toegang tot de BRaM te autoriseren en beveiligen.
 • Dataverkeer gaat via een beveiligde en gecontroleerde route.
 • SBG werkt met gescheiden databases en fysieke systemen. De databases zijn bij een derde partij ondergebracht (‘hosting’). Deze partij voldoet aan relevante beveiliging- en back-up eisen.
 • De database van SBG kan niet gekopieerd worden en alle activiteiten in de database worden gelogd en gemonitord.
 • In werkprocessen staan strikte procedureregels over gegevensbescherming.
 • Continue zijn bij SBG interne audits op naleving van werkprocedures, en externe (technische) audits op de BRaM, hardware en kantoorautomatisering.
 • SBG haar kwaliteitssysteem is NEN-EN-ISO 9001 (Norm Kwaliteitsmanagementsystemen) gecertificeerd en SBG volgt de NEN 7510 (Norm Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg).

Maatregel Zorgaanbieder

Een zorgaanbieder levert uitsluitend gegevens aan:

 • volgens de SBG Minimale Dataset (Zie Documenten / Formele documenten)
 • in een Xml-bestand (zie SBG Voorbeeld XML onder Documenten /  ‘Technische documentatie’ ), en
 • via ZorgTTP 

Maatregel Gebruiker

De Benchmark Rapportage Module (BRaM) toont uitsluitend aan daartoe geautoriseerde personen de naam van de organisatie, -onderdelen en de alias van de behandelaar, zoals de zorgaanbieder die aanlevert.

Third Party Mededeling (TPM)

Bij de start van SBG in 2008 beschreef en toetste PwC de werkprocessen van SBG. In 2012 zijn deze processen en de uitvoering daarvan opnieuw beoordeeld, nu door Ernst & Young, ook voor de Third Party Mededeling (TPM). Dit betekent dat SBG haar werk integer (juist, volledig en tijdig) uitvoert en dat de interne controlemaatregelen continuïteit garanderen in deze integere uitvoering.

In 2015 startte DNV.GL bij SBG de ISO/NEN 9001: 2008 certificering en zij tonen aan dat SBG haar managementsysteem voldoet aan de eisen gesteld in de internationale kwaliteitsmanagementsysteemnorm NEN-EN-ISO 9001: 2008. SBG is sinds maart 2016, zoals ook veel zorgaanbieders, NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Jaarlijks volgt een toetst om te beoordelen of SBG blijvend voldoet aan de eisen van deze norm.

algemeen,bestuurmanagerbeleidsmed,patiënt
autoriteitpersoonsgegevensap,collegebeschermingpersoonsgegevenscbp,isonen9001,tpm,trustedthirdpartyttp

Kerncijfers

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Stand van zaken data-aanleveringen per 11 mei 2016

Aantal gecontracteerde GGZ zorgaanbieders (incl. Kinderen en Jeugd, excl. Dyslexie) 368
Aantal geïmplementeerde zorgaanbieders (incl. Kinderen en Jeugd, excl. Dyslexie) 
NB deze zorgaanbieders leveren maandelijks al hun afgesloten DBC’s aan over de voorgaande drie maanden verrijkt met metingen en achtergrond informatie, de Minimale Dataset.
238
Geschat percentage van alle afgesloten GGZ DBC’s dat SBG reeds ontvangt 85%
Gemiddelde landelijke responspercentage van afgesloten GGZ DBC’s die SBG ontvangt over 2015  
NB Aantal afgesloten DBC’s dat met een geldige voor- en nameting bij SBG wordt aangeleverd en waarvan dus een behandeluitkomst berekend wordt, zie ook grafiek hieronder voor de respons uitgesplitst naar zorgdomein.
44%


Stand van zaken behandeluitkomsten

Bovenstaande rapportage geeft een beeld van de praktijkvariatie die op basis van de aangeleverde data zichtbaar wordt in de SBG database. De scores die hierboven zichtbaar zijn betreffen het verschil tussen de voor- en nameting op een zorgtraject (initiële DBC’s en vervolg DBC’s) binnen het zorgdomein Volwassen Cure. Dit zijn met name de SAS stoornissen (Somatoform, Angst en Stemming). Deze uitkomsten zijn gebaseerd op de geaggregeerdere uitkomsten van zelfrapportage ROM vragenlijsten gericht op het monitoren van het verloop van de klachten en symptomen van een patiënt.

We zijn nu druk bezig om deze verschillen zo goed mogelijk te verklaren. Wat we willen weten is in hoeverre de verschillen die zichtbaar zijn inderdaad toe te schrijven zijn aan verschillen in kwaliteit van zorg. De vraag is in andere woorden wat de zeggingskracht is van deze uitkomstgegevens. Zeggingskracht is een begrip dat op twee manieren uiteen valt, namelijk: zeggingskracht in de zin van wetenschappelijke kwaliteit en zeggingskracht in de zin van informatiekwaliteit.

Samen met het GGZ veld voeren we pilots uit waarbij we met verschillende zorgaanbieders en zorgverzekeraars deze uitkomstverschillen onderzoeken en beter leren begrijpen. Met het uitvoeren van de de onderzoeksagenda van onze Wetenschappelijke Raad zijn we bezig de uniformiteit en representativiteit van de data zo optimaal mogelijk te krijgen en een zo goed mogelijk haalbare casemix-correctie te ontwikkelen.

algemeen,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,patiënt,zorgverzekeraar

Jaarrekening

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Hier vindt u de meest recente financiële gegevens over SBG in de vorm van de samengevatte jaarrekening. Mocht u naar aanleiding hiervan nog meer informatie willen dan kunt u ons contacteren via info@sbggz.nl

Samengevatte jaarrekening 2015

Nieuwjaarsgroet 2018

Laatst gewijzigd op: 11 januari 2018

Nieuwjaarsgroet 2017

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Nieuwjaarsgroet 2016

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017
nieuwjaarsgroet
top