Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Over SBG

Hier vindt u informatie over onze doelstellingen, de wijze waarop SBG is georganiseerd, de medewerkers van SBG en de partners met wie wij samenwerken.

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws van SBG?

SBG bestuur en adviesraden

algemeen,bestuurmanagerbeleidsmed,patiënt,zorgverzekeraar

Organisatiestructuur SBG

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Bij het opzetten van SBG is ernaar gestreefd om de invloed van de verschillende stakeholders van SBG zo goed mogelijk te verdelen en tot zijn recht te laten komen. Hieronder een schematische weergave van de organisatiestructuur. Per organisatie-onderdeel vindt u hieronder een beschrijving.

algemeen,bestuurmanagerbeleidsmed,patiënt,zorgverzekeraar

Bestuur

Laatst gewijzigd op: 10 april 2018

Het bestuur van SBG bestaat uit de volgende personen:

Naam Organisatie
Boudewijn Dessing Voorzitter
Ronald Gorter Landelijk Platform GGz
Marie-Louise Vossen
GGZ Eindhoven
Corstiaan Bruinsma Lentis
Ruud van Roosmalen
Van Roosmalen Zijlstra Psychotherapie
Jan Kroes Zorg & Zekerheid
Marjo Vissers
VGZ
Rens van Oosterhout
CZ
Hans Kamsma Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
algemeen,bestuurmanagerbeleidsmed,patiënt,zorgverzekeraar
bestuursbg

Wetenschappelijke Raad

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De Wetenschappelijke Raad (WR) toetst het wetenschappelijk kader waarbinnen de Stichting opereert en is belast met het toezicht daarop. Zo bewaakt de WR het gebruik van gevalideerde en/of bewezen methoden en technieken. De WR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur en de directie van de Stichting. Het bestuur en de directie zijn gehouden de adviezen op te volgen voor zover deze direct danwel indirect betrekking hebben op het wetenschappelijke kader waarbinnen de Stichting opereert. De WR bestaat uit de volgende personen: 

Naam Functie Aandachtsgebied
Dr. Els Blijd-Hoogewys (Voorzitter)  Klinisch psycholoog, INTER-PSY Autisme en andere ontwikkelingsstoornissen
Prof. dr. Niels Mulder Psychiater
Erasmus Universiteit Rotterdam
EPA
Prof. dr. Richard Oude Voshaar Psychiater
Universiteit Groningen
Ouderen
Prof. dr. Vincent Hendriks

Bijzonder hoogleraar

Leids Universitair Medisch Centrum

Verslaving
Prof. dr. Jos Twisk Methodoloog-statisticus
Vrije Universiteit
Methodiek
Prof. dr. Jack Dekker

Hoofd onderzoek
Arkin

Volwassenen Cure
Prof. dr. Gert Westert Socioloog/epidemioloog
Radboud Universiteit Nijmegen
Hoogleraar Kwaliteit van Zorg
algemeen,bestuurmanagerbeleidsmed,patiënt,zorgverzekeraar
wetenschappelijkeraad

Expertraden

Laatst gewijzigd op: 03 augustus 2018

De Expertraad (ER) adviseert de Wetenschappelijke Raad (WR) van SBG in het kader van benchmarken over meetdomeinen en meetinstrumenten per zorgdomein binnen de GGZ. De Expertraden worden thematisch georganiseerd rondom een zorgdomein. In de Expertraad komen experts vanuit het (ROM) GGZ veld en SBG bij elkaar om gezamenlijk zorg te dragen voor een goede afstemming tussen ROM en de benchmark. SBG stelt de raad samen naar gelang de kennisbehoefte op een bepaald moment.

Uiteraard zijn de Expertraden en de WR onderdelen van de stichting; strikt genomen adviseert de ER de WR.

Op dit moment zijn de volgende Expertraden actief:


Expertraad Voorzitter
Ouderen Ton Dhondt, GGZ Noord Holland Noord
EPA Jaap van Weeghel, Phrenos Kenniscentrum
Verslaving Peter Greeven, Novadic Kentron
Volwassenen Cure Frans Zitman, LUMC

algemeen
expertraden

Gebruikersraad

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De Stichting sluit Gebruikersovereenkomsten met zorgaanbieders (instellingen) en zorgverzekeraars. Op basis van de overeenkomst wordt de betreffende organisatie “Gebruiker” van de Benchmark Rapportage Module (BRaM). Iedere Gebruiker kan een lid afvaardigen voor de Gebruikersraad (GR). De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen van de Gebruikers op centraal niveau te behartigen.

De Gebruikersraad heeft tot taak om de gemeenschappelijke belangen van de Gebruikers op centraal niveau te behartigen. Het bestuur en de directie kunnen de Gebruikersraad om advies vragen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de diensten en producten van de stichting. Tegelijkertijd kan de Gebruikersraad het bestuur en de directie gevraagd en ongevraagd advies geven. 

algemeen
gebruikersraad
top