Nieuws

Hier vindt u de meest recente nieuwsberichten van SBG. De belangrijkste worden één keer in de twee maanden verspreid middels onze nieuwsbrief. Tenslotte vindt u hier ook de meest relevante nieuwsberichten van de afgelopen jaren.

nieuws

gepubliceerd op:

Beperking meetinstrumenten Volwassenen Cure tot drie

Het bestuur van SBG heeft besloten om per 1 juli 2016 het aantal instrumenten binnen het zorgdomein Volwassen Cure te beperken tot drie: OQ-45-SD, BSI en SQ-48.

Organisaties die over moeten stappen op een ander instrument hebben vervolgens zes maanden de tijd om die transitie geleidelijk te maken (nieuwe DBC’s meten met het vervangende instrument en gebruik van het huidige instrument continueren bij lopende behandeltrajecten). Nametingen met instrumenten die worden uitgefaseerd kunnen nog tot 1 januari 2018 aangeleverd worden.

Het bestuur van SBG adviseert zorgaanbieders die deze overgang moeten maken hier pas vanaf 1 juli 2016 concrete stappen in te zetten. Dit om er zeker van te zijn dat u de laatste adviezen en instructies rondom deze wijziging mee kan nemen.

Zoals u weet is een belangrijke voorwaarde om te kunnen benchmarken het zo vergelijkbaar mogelijk maken van de data. De drie grootste methodologische uitdagingen voor de vergelijkbaarheid die door de wetenschappelijke raad van SBG zijn onderkend zijn uniformiteit, representativiteit en casemix. Het aanpakken van deze uitdagingen heeft geleid tot bijvoorbeeld aangepaste meetmomenten en het casemixmodel 1.0. Om de uniformiteit te vergroten is het meetinstrumentarium bij verscheidene zorgdomeinen al beperkt. Dit is ook noodzakelijk voor het zorgdomein Volwassenen Cure.

Selectie drie meetinstrumenten

Om een keuze te maken zijn de acht instrumenten aan een uitvoerige evaluatie onderworpen waarbij ook de expertraad en de wetenschappelijke raad inhoudelijk hebben geadviseerd. Hierbij is zowel naar psychometrische kenmerken gekeken (onder meer de betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit), als naar praktische zaken, zoals afnameduur, hoe frequent het instrument momenteel wordt gebruikt en de kostprijs.

Bij de start van SBG werd aangesloten bij de praktijk in de GGZ waar diverse instrumenten in gebruik zijn om uitkomsten van de behandeling te meten. Hiermee werd beoogd het benchmarken laagdrempelig te laten starten hoewel ook toen duidelijk was dat een beperktere set beter zou zijn voor het benchmarken. Zo werden voor het zorgdomein Volwassenen Cure op het meetdomein klachten en symptomen scores van zes verschillende meetinstrumenten met een vergelijkbare meetpretentie (algemene psychopathologie) geaccepteerd: DASS, SCL-90, BSI, OQ-45-SD, KKL en CORE-34-P. Hier werden later nog de HADS en SQ-48 aan toegevoegd.

Uit nader onderzoek is gebleken dat deze instrumenten niet allemaal precies even gevoelig zijn voor verandering (de Beurs et al., Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid, MGV, 2012). Er werden verschillen in Delta T van 10 tot 15% aangetroffen. Een paarsgewijze vergelijking van de DASS-21 en de CORE-OM bracht aan het licht dat deze twee meetinstrumenten juist weer niet tot dezelfde resultaten leidden (Blankers, Barendregt en Dekker, Tijdschrift voor Psychiatrie, in druk 2016). De Delta T lijkt dus niet geheel los te staan van het gebruikte instrument. De validiteit van benchmarkresultaten neemt toe wanneer het aantal meetinstrumenten wordt beperkt.

mdswijzigingen,meetinstrument,nieuwsartikel