Nieuws

Hier vindt u de meest recente nieuwsberichten van SBG. De belangrijkste worden één keer in de twee maanden verspreid middels onze nieuwsbrief. Tenslotte vindt u hier ook de meest relevante nieuwsberichten van de afgelopen jaren.

nieuws

gepubliceerd op:

Laatste nieuwsbrief: SBG fuseert met NKO in akwa en DNE, een korte terugblik

Zoals in eerdere berichtgeving al is aangekondigd zal SBG samen met het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling (NKO) een nieuw kwaliteitsinstituut gaan vormen genaamd Alliantie voor Kwaliteit in de GGZ, akwa, en wordt er een data-verwerker van en voor de GGZ sector opgericht met de werknaam De Nieuwe Entiteit (DNE). In het vierde kwartaal van dit jaar zullen de medewerkers en alle activa en passiva van SBG over gaan naar deze twee nieuwe organisaties.

SBG is verheugd dat de digitale infrastructuur die de GGZ sector in de afgelopen acht jaar heeft opgebouwd en de methodiek voor het meten van behandeluitkomsten die door sector is ontwikkeld een vervolg zullen krijgen in het nieuwe instituut. Het is een logische stap dat de (door)ontwikkeling van zorgstandaarden en indicatoren van kwaliteit ondergebracht worden bij één instituut. Het uitgangspunt van akwa is dat patiënten en professionals meer ‘in the lead’ zullen zijn en onderzoeken welke informatie hen het best helpt bij het herstel van psychische klachten en problemen. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het creëren van een ROM-infrastructuur en zijn veel instellingen voor het eerst van start gegaan met meten in de GGZ. Het is nu een goed moment om patiënten en professionals te vragen om kritisch te kijken naar het nut van de huidige meetinstrumenten voor gebruik in de behandelkamer en naar de kwaliteitsindicatoren die zij belangrijk vinden. Dit kan ervoor zorgen dat er nog meer draagvlak komt voor ROM in de GGZ en dat de gegevens die zo verzameld worden aan zeggingskracht winnen.

In 2015 heeft SBG een meerjarenprogramma opgezet tot en met 2018. Ondanks tegenwind en teruglopende aanlevering van data vanwege vermeende privacy problemen, zijn de meeste doelstellingen die in 2015 gesteld waren behaald.

Inhoudelijke doelen

De inhoudelijke doelstelling van SBG was om de methodologische uitdagingen van de validiteit van de gegevens te onderzoeken en, waar mogelijk, het hoofd te bieden. Het ging hierbij om: uniformiteit, representativiteit en confounding of casemix correctie. Voor de verschillende zorgdomeinen zijn er op al deze onderwerpen belangrijke stappen gezet door de Expertraden en de Wetenschappelijk Raad (WR) van SBG. Er is methodiek ontwikkeld en onderzocht om op uniforme wijze behandeluitkomsten onder te verdelen in klinisch herkenbare categorieën van verslechtering geen verandering, betrouwbare verbetering en herstel. In de Volwassenen Cure is er een gevoelige keuze gemaakt voor inperking van het aantal meetinstrumenten om de uniformiteit te vergroten en zo is het aantal meetinstrumenten teruggebracht tot drie. In de Verslavingszorg is men gekomen tot een helder en uniform onderscheid tussen verslaving cure en chronische verslaving en is men na gedegen discussie gekomen tot één meetinstrument voor middelengebruik. Bij de andere zorgdomeinen wordt ook met één uniform meetinstrument gemeten. Verder heeft de WR criteria vastgesteld voor de representativiteit van de data en is dit vervolgens ingebouwd in BRaM. Door de inspanningen van het GGZ veld werd het in eerste instantie door velen onhaalbaar geachte responspercentage van 50% door vele zorgaanbieders gehaald. Landelijk was de gemiddelde respons zo’n 47 %. Een goede respons is cruciaal voor representatieve data. Op het gebied van casemix correctie is veel onderzoek gedaan onder het expert oog van onder meer Jos Twisk wat uitmondde in meerdere publicaties*. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van casemix model 1.0 en dat is ingebouwd in BRaM.

*Warmerdam et al. (2018). Comparing single-level and multilevel regression analysis for risk adjustment in Dutch mental health care. Journal of Public Health, 26, 1-7.
Warmerdam et al. (2017). Risk adjustment of self-reported clinical outcomes in Dutch mental health care. Journal of Public Health, 25, 311-319

Gebruikersdoelen

De gebruikersdoelstelling van SBG was om met behulp van trainingen, doorbraakprojecten en pilots aanbieders te stimuleren om met de ROM aan de slag te gaan en de verzamelde uitkomstgegevens te gaan gebruiken voor het verbeteren van zorg. Er zijn talloze trainingen geweest voor het bedienen, begrijpen en benutten van BRaM voor zowel aanbieders als zorgverzekeraars als cliëntenraden. Het doorbraakproject is uitgevoerd door het Trimbos instituut en heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Tenslotte zijn er verschillende pilots geweest met zorgaanbieders en soms zorgverzekeraars erbij om samen te kijken naar de uitkomstgegevens en te onderzoeken hoe je daarmee de zorg kan verbeteren. Ook leidde sommige pilots tot publicaties*.

de Beurs et al. (2017). Comorbiditeit op As I en outcome [Comorbidity on Axis I and treatment outcome]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 59, 150-158.
Warmerdam et al. (2016). Observationele pilot study: klachtniveau bij aanvang behandeling is belangrijkste voorspeller van behandeluitkomst bij angst en depressie. Tijdschrift voor GZ-psychologie, 8, 10-15.
de Beurs et al. (2017). Treatment outcome, duration, and costs: A comparison of performance indicators using data from eight mental health care providers in the Netherlands. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 45, 212-223.

Gegevensmakelaar voor de GGZ sector

Zorginstituut Nederland had als beleid dat er in elke sector van de zorg een centrale verwerker van data met betrekking tot kwaliteit van zorg zou worden aangewezen. Dit zou informatie-uitwisseling vergemakkelijken en administratieve last beperken. SBG wilde graag deze rol voor de GGZ sector vervullen en kreeg deze ook tripartiet toebedeeld door MIND, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland in april 2015.

Branches toegang tot BRaM

Ook is het SBG gelukt de beoogde doelstelling te realiseren om zowel GGZ Nederland en MIND (beide in het bestuur van SBG) toegang te geven tot de resultaten in BRaM en te trainen in het gebruik ervan om daarmee het begrip en gebruik van de uitkomstgegevens te stimuleren.

Uitdragen gedachtegoed

Ook een belangrijke doelstelling van SBG was om het gedachtegoed van kwaliteitsverbetering middels transparantie over behandeluitkomsten uit te dragen. Wat is benchmarken nu eigenlijk? In een artikel in Tijdschrift voor Psychiatrie in 2015 lichtte Marko Barendregt dit heel helder toe. Maar ook organiseerde SBG een conferentie in samenwerking met GGZ Nederland, MIND en Zorgverzekeraars Nederland waarbij sprekers van over de hele wereld kwamen om toe te lichten hoe men bezig was op basis van data inzicht te krijgen in de GGZ. Bij de inaugurele rede van de hoogleraar ROM en Benchmarken Edwin de Beurs organiseerde SBG een symposium waarin aandacht was voor de nut, noodzaak en wijze waarop uitkomstgegevens kunnen helpen om de GGZ zorg te verbeteren. Tenslotte organiseerde SBG in maart 2017 een conferentie rondom de publicatie van het door en voor de GGZ sector geschreven boek Behandeluitkomsten: een bron van kwaliteitsbeleid in de GGZ gericht op het gebruiken van de uitkomstgegevens in de praktijk, wat door een aantal zorgaanbieders al goed was opgepakt.

Cliëntervaring en keuze-informatie

SBG is er ook in geslaagd om haar ambitie waar te maken om in de gehele GGZ één uniforme verkorte CQi te introduceren en een versie te ontwikkelen die ook geschikt was voor de chronische populatie, cruciaal om landelijk zicht te krijgen hoe de patiënt de behandeling heeft ervaren. En daarnaast heeft SBG zich sterk gemaakt voor het opzetten van een website met keuze-informatie in de GGZ, dé manier om de landelijke uitkomstgegevens ook beschikbaar te maken voor patiënten die hulp zoeken. Het is MIND gelukt om hiervoor een subsidie in de wacht te slepen en ze zijn druk bezig met het bouwen van de website kiezen in de ggz.

Aansluiten vrijgevestigden

Ongeveer 10% van alle GGZ productie komt voort uit het werk van vrijgevestigde GGZ aanbieders. Om ook inzicht in hun behandeluitkomsten te bieden wilde SBG graag faciliteren dat zij hun ROM gegevens aanleverden. Hiervoor diende wel een goede infrastructuur opgezet te worden om hen technisch te ondersteunen. Dit bleek een lastig traject maar het is gelukt en heeft geleid tot de oprichting van Stichting Vrijgevestigde ROM-en (SVR). Al zo’n 900 vrijgevestigden hebben met succes data bij SBG aangeleverd. De SVR zal fuseren met een deel van SBG tot een nieuwe data-verwerker van en voor de GGZ.

Argus Informatie Centrum

Tenslotte was een doelstelling van SBG in 2015 om de Argus registratie voor de GGZ te gaan verzorgen. GGZ Nederland was hiervoor de opdrachtgever en heeft gevraagd aan SBG om als Trusted Third Party op te treden voor het Argus Informatie Centrum (AIC). SBG heeft samen met Argus experts de data-aanlevering vormgegeven en de Argus rapportages in afstemming met VWS, IGJ en GGZ Nederland in BRaM ingebouwd. Dit alles werd mogelijk door subsidies die door VWS voor de opzet van het AIC werden verstrekt.

Laag pitje

Begin 2017 heeft een groep professionals en (ex)patiënten een hoop stof doen opwaaien over de inhoudelijke waarde en wetenschappelijke robuustheid van de bij SBG verzamelde gegevens. De hoogleraar ROM en benchmarken schreef hier een genuanceerde reactie op. De commotie leidde tot Kamervragen, waarvan de beantwoording zorgde voor tot twijfel aan de legitimiteit van de dataverzameling van SBG. Dit had tot gevolg dat GGZ Nederland haar leden adviseerde geen data meer aan te leveren. In juni 2017 werd SBG gedagvaard door de Stichting KDVP en de Stichting LOC en twee patiënten. Op 2 augustus volgde de uitspraak. Alle vorderingen van eiseressen werden op inhoudelijke gronden ongegrond verklaard. De rechtbank kwam met het volgende persbericht uit: “Stichting Benchmark GGZ mag doorgaan met de huidige vorm van registratie”. Sommige zorgaanbieders hebben de data-aanlevering hierna weer opgepakt, maar door de beeldvorming in de media was bij een groot gedeelte van het veld angst en wantrouwen gerezen. Daardoor bleef SBG op een laag pitje draaien.

Tijd

Al met al zijn de meeste doelstellingen bereikt die SBG zich in 2015 gesteld had. Er ligt een mooie basis om op voort te bouwen. SBG was slechts een kleine stap in de geschiedenis van het brengen van transparantie in behandeluitkomsten in de GGZ, zoals mooi wordt geïllustreerd in het verhaal van Udo Nabitz over 100 jaar meten van uitkomsten in de GGZ en in deze ROM ruchte geschiedenis. Het is uiteindelijk slechts een kwestie van tijd dat ‘het licht aangaat’ en uitkomsten transparant worden voor alle patiënten en naasten en een maximaal leereffect bereikt kan worden door zorgaanbieders die ervoor gaan.

We moeten ervoor zorgen dat we onze geschiedenis niet vergeten en de inzichten en kennis uit het verleden gebruiken om op voort te bouwen en zo verder te komen. We hopen dan ook van harte dat akwa dit zal doen.

Trots en dankbaarheid

Het GGZ veld mag trots zijn op haar prestatie. Door systematisch en betrouwbaar data aan te leveren zijn uitkomstgegevens in beeld gebracht die nu en in de toekomst van waarde zullen zijn en gebruikt kunnen worden om de zorg voor de GGZ patiënt op een nog hoger kwaliteitsniveau te brengen. Zonder deze inzet van de sector had SBG haar werk niet kunnen doen. SBG is trots op al haar medewerkers die door de jaren heen met een gedeelde visie en ambitie hebben gewerkt aan een benchmark GGZ die zich in veel internationale aandacht en erkenning mocht verheugen. SBG wil iedereen danken die haar in deze ambitie heeft ondersteund.