Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Patient

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,element,patient

Koppelnummer

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het ‘koppelnummer’ is een voor de zorgaanbieder uniek nummer van de patiënt. Dit veld is vereist voor een correcte samenvoeging van DBC-trajecten tot zorgtrajecten. Bij iedere bestandsaanlevering moet dezelfde patiënt hetzelfde koppelnummer hebben, zodat initiële DBC-trajecten en vervolg DBC-trajecten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 

ZorgTTP verzorgt voor SBG via de ‘Privacy en Verzendmodule’ (PVM-SBG) de pseudonimiseringsketen voor het koppelnummer. Alle zorgaanbieders die aangesloten zijn bij SBG dienen deze te gebruiken. SBG kan geen informatie ontvangen waarin het werkelijke koppelnummer van patiënten staat.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,patient

PseudoBSN

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

PseudoBSN is noodzakelijk voor het kunnen bepalen of en zo ja hoe lang het duurt voordat een patiënt weer terug in behandeling valt (recidive), wat de kwaliteit (houdbaarheid) van het behandelresultaat weergeeft.

ZorgTTP verzorgt voor SBG via de ‘Privacy en Verzendmodule’ (PVM-SBG) de pseudonimiseringsketen voor het BSN.  Alle zorgaanbieders die aangesloten zijn bij SBG dienen deze te gebruiken. Dit is vergelijkbaar met de aanlevering aan DIS. 

SBG kan geen informatie ontvangen waarin het werkelijke Burgerservicenummer (BSN) van patiënten staat. 

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,patient

Postcodegebied

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Vul hier de vier cijfers van de postcode in van het adres waar de patiënt staat ingeschreven in het bevolkingsregister op het moment van het eerste contact met de hulpverlener. Vul de code 0007 in als er de patiënt geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, en de code 0008 als hij in het buitenland woont.

Om de indirecte herleidbaarheid van een persoon te voorkomen ontvangt SBG geen postcodegebieden. Deze worden bij de verzending vanaf de zorgaanbieder geëncrypt en gemaskeerd. Voor het maskeren aggregeert en converteert de ZorgTTP software (PVM) de postcodegebieden naar twee nieuwe velden: ‘Sociaal Economische Status’ en ‘Urbanisatiegraad’.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,patient

Opleidingsniveau

Laatst gewijzigd op: 01 maart 2018

Opleidingsniveau is de hoogst genoten afgeronde opleiding van de patiënt op het moment van het eerste hulpverlenerscontact binnen het zorgtraject.

SBG hanteert de indeling van opleidingsniveau gebaseerd op de CBS-systematiek. Deze bestaat uit 13 categorieën, ieder aangeduid met een tweecijferige code. Als specificatie is in de MDS ook een gedetailleerdere uitwerking in de tabel opgenomen (aangeduid met 5 cijfers). Die gedetailleerdere uitwerking is uitsluitend ter referentie zodat duidelijk is wat met de hoofdcategorie bedoeld wordt; er hoeft niet op dit gedetailleerde niveau aangeleverd te worden. Overigens is het mogelijk om ook een vereenvoudigde weergave te gebruiken. Deze vindt u in de SBG codelijsten onder het tabblad documenten. 

Code Omschrijving
10 1 Onderwijs aan kleuters
Onderwijs aan kleuters (basisonderwijs groep 1 en 2)
20 2 Primair onderwijs
Speciaal (basis) onderwijs
Basiseducatie (w.o. certificaat kse 1, kse 2, nt2 1, nt2 2, pro 1, sr 1en prg 1)
3 Secundair onderwijs, eerste fase
31 3 1 Laag
Praktijkonderwijs
Overige beroepsopleidingen met soi 3.1
Oriëntatiecursussen
Gemeenschappelijke leerjaren avo
Vmbo leerjaar 1 en 2
Gemeenschappelijke leerjaren lager beroepsonderwijs
Educatie prg 2
Educatie pro 2 en pro 3
Educatie sr 2, sr 3 en sr
Deelcertificaat mavo, nt2 3 en 4, kse 3 en kse 4
Overige opleidingen met soi 3.1 niet beroepsgericht en niet voorbereidend op beroepsonderwijs
32 3 2 Midden
Educatie prg3
Vmbo basisberoepsgerichte leerweg excl. assistentenopleiding
Assistentenopleiding (web) bol
Assistentenopleiding (web) bbl (incl. geen aanduiding leerweg)
Primaire opleiding leerlingwezen waarvoor geen mavo/vbo was vereist
Overige beroepsopleidingen met soi 3.2
33 3 3 Hoog
Havo/vwo leerjaar 1-3
Mms, hbs, gymnasium leerjaar 1-3
Vmbo theoretische leerweg
Vmbo gemengde leerweg
Mavo
Mulo/ulo
Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Vbo
Lager beroepsonderwijs
Gemeenschappelijke leerjaren kmbo
Voortgezet speciaal onderwijs
Oriënteren en schakelen
Overige beroepsopleidingen met soi 3.3
Overige opleidingen met soi 3.3 niet beroepsgericht en niet voorbereidend op beroepsonderwijs
4 Secundair onderwijs, tweede fase
41 4 1 Laag (Vrijwel alle opleidingen vanaf dit niveau leiden tot level 3)
Basisberoepsopleiding (web) bol
Basisberoepsopleiding (web) bbl (incl. geen aanduiding leerweg)
Reguliere beroepsopleiding vergelijkbaar met (web) bbo
Kmbo
Opleiding leerlingwezen =<24mnd na mavo/vbo
Overige beroepsopleidingen vergelijkbaar met (web) bbo
Deelcertificaat havo/vwo
Nt2 5
Educatie prg 4 en pro 4
Gemeenschappelijk leerjaar met soi 4.1 (mbo, middenkaderopleiding)
Opleiding met soi 4 zonder nadere aanduiding 3
42

4 2 Midden
Vhbo (algemeen vormend)
(Bovenbouw) Havo
Educatie
Vakopleiding (web) bol (incl. geen aanduiding leerweg)
Mbo 13mnd-<3j fte
Vakopleiding (web) bbl 3 C v
Secundaire opleiding leerlingwezen 25mnd-<6j cumulatief
Primaire opleiding leerlingwezen 25mnd-<6j
Andere voortgezette beroepsopleidingen 13mnd-<3j fte cumulatief na mavo/vbo
Andere eerste beroepsopleidingen 13mnd-<3j fte na mavo/vbo
Overige beroepsopleidingen met soi 4.2 >=6mnd fte na voorgaande beroepsopleiding
Overige beroepsopleidingen met soi 4.2

43 4 3 Hoog
(Bovenbouw) vwo, hbs, gymnasium
Middenkaderopleiding (web) bol (incl. geen aanduiding leerweg)
Middenkaderopleiding (web) bbl
Mbo 3-4j
Specialistenopleiding (web) bol
Specialistenopleiding (web) bbl (incl. geen aanduiding leerweg)
Voortgezette opleiding leerlingwezen 6-<10j cumulatief
Overige beroepsopleidingen 3-<5j fte cumulatief na mavo/vbo
Overige beroepsopleidingen met soi 4.3
Voorbereidend jaar hbo 3 A nv Bijv. voor lerarenopleidingen in het beroepsonderwijs, voor mensen met onvoldoende vooropleiding
Hovo-cursus (hoger onderwijs voor ouderen)
Ou-module, andere voorbereidende cursussen op ho
Beroepsopleiding na havo/mbo4 <2j fte
Wo/hbo propedeuse
Gemeenschappelijk jaar hbo
5 Hoger onderwijs, eerste fase
51 5 1 Laag
Hbo associate degree f <3j
Kort hbo 2-<3j fte f <3j
Hbo 3-<4j fte f 3-<5j
Overige beroepsopleidingen na havo/mbo4 2-3j fte f <3j W.o. diploma ambi-studierichting
52 5 2 Midden
Hbo bachelor (geen docentenopleiding) f 3-<5j
Eerstegraadsakte hbo-niveau f 3-<5j Leraar lichamelijke oefening, godsdienst
Tweede- en derdegraadsakten/ docentenopleiding f 3-<5j W.o. Mo A
Mo onbekend eerste- of tweedegraads f 3-<5j
Nascholing docenten tweede- en derdegraads f 3-<5j
Nascholing tot docent
Overige beroepsopleidingen na havo/mbo
Overige posthbo-opleidingen
Overige beroepsopleidingen met soi 5.2
53 5 3 Hoog
Wo bachelor
Wo kandidaats
60 6 Hoger onderwijs, tweede fase
Hbo master
Tweede fase / posthbo >=1j fte dwz >=42pnt Geen docentenopleiding
Particuliere of bedrijfsopleiding na hbo >=1j
Private mastersopleiding na hbo
Officiersopleiding KIM/ KMA
Wo master 1j Doorstroommaster
Wo master 2 of 3j Doorstroom- of researchmaster, geen educatieve master
Wo doctoraal 4j dwz 168pnt Oude wo-opleidingen worden ingedeeld naar duur van de recentere opleidingen
Wo doctoraal 5-6j dwz >168pnt
Private mastersopleiding na wo
Particuliere of bedrijfsopleiding na wo <1j
Particuliere of bedrijfsopleiding na wo >=1j
Educatieve master 1of 2j (eerstegraadsakte) Duur is 2j in aansluiting op wo bachelor, 2j na hbolerarenopleiding(incl. schakeljaar) en 1j na reguliere doorstroommaster
Postdoctorale lerarenopleiding
Eerstegraadsakte (niet postdoctoraal) Voortgezette hbo-opleiding
(Overige) postacademiale cursussen 5 A f 3-<5j
Overig onderwijs met soi 6, vervolg op opleidingen met soi 5
70 7 Hoger onderwijs, derde fase
Opleiding tot de graad van doctor
Wo opleidingen arts en apotheker
Overige tweedefase-opleiding na wo cum >=6j
Overige tweedefase-opleiding na wo cum <6j (excl. lerarenopleiding)

Opleidingsniveau als casemixvariabele

Om opleidingsniveau een waardevolle casemixvariabele te laten zijn moet aan een aantal criteria worden voldaan. In de eerste plaats is een indeling nodig met voldoende en qua grootte ongeveer gelijke categorieën. Een indeling in hoog/midden/laag, waarbij 80 procent van de patiënten in de middelste groep valt, is ongeschikt om een effect op het behandelresultaat in kaart te brengen.

Uniforme schrijfwijze
In de tweede plaats is een landelijk uniforme wijze van registratie nodig. Zelfs bij een indeling in drie categorieën is het van belang dat iedere zorgaanbieder dezelfde opleiding bij dezelfde categorie indeelt. Helaas ontbreekt een landelijke standaard die door het merendeel van de GGZ-instellingen wordt gehanteerd.

SBG wordt soms gevraagd naar andere indelingen die al worden gebruikt in het veld. Sommige daarvan benaderen de MDS van SBG en daaruit kan een vertaalslag gemaakt worden. Zo heeft SBG een registratiesysteem ontvangen bestaande uit 11 categorieën dat vrijwel gelijk is aan de indeling van de MDS. Met enkele kleine wijzigingen is hiervoor een passende oplossing gerealiseerd. Soms kan het nodig zijn dat een instelling op één of twee punten de registratie moet verfijnen om aan de SBG-standaard te voldoen.

Alternatieven
Soms krijgt SBG ook verzoeken voor alternatieven met slechts enkele niveaus of een heel andersoortige indeling, bijvoorbeeld: Nog geen L.O./Gewoon L.O./Buitengewoon L.O./Voortgezet L.O./Middelbaar onderwijs/Hoger onderwijs/Onbekend. In die gevallen is het niet mogelijk om deze op een passende manier te vertalen.

Uitgangspunt is dat SBG per implementatie bekijkt welk registratiesysteem wordt gehanteerd en of een passende vertaling mogelijk is. In overleg met u wordt ook gekeken naar het moment van vastleggen en het procesmatig inregelen van deze vastlegging.

Zoals bij de meeste patiëntkenmerken als casemixvariabele wordt door SBG gevraagd naar het opleidingsniveau ten tijde van de start van de behandeling of het aangeleverde DBC-traject. Als het opleidingsniveau van de patiënt in de loop van het DBC-traject wijzigt, hoeft u deze gegevens dus niet te muteren voor een juiste aanlevering bij SBG.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,patient

Etniciteit

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Omdat de etniciteit van een patiënt een belangrijke casemixvariabele is, vraagt SBG naar het geboorteland van de vader en het geboorteland van de moeder. Op basis van deze gegevens kan SBG de etniciteit van de patiënt bepalen.

Het aanleveren van deze informatie is optioneel, maar als u deze informatie niet aanlevert is het niet mogelijk een subgroepselectie te maken van uw populatie op basis van etniciteit. U kunt dan niet controleren of uw responscijfers of behandeleffect mogelijk negatief beïnvloed worden door de samenstelling van uw patiëntenpopulatie wat betreft etniciteit.

Om de indirecte herleidbaarheid van een persoon te voorkomen ontvangt SBG geen geboortelanden. Deze worden bij de verzending vanaf de zorgaanbieder geëncrypt en gemaskeerd. Voor het maskeren aggregeert en converteert de ZorgTTP software (PVM) de geboortelanden naar drie nieuwe velden: ‘Autochtoon’, 'Westers Allochtoon' en ‘Niet-westers allochtoon’.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,patient
top