Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

DBC traject

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,dbctraject,element

DBCtrajectnummer

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Ieder DBC-traject dat wordt aangeleverd moet een unieke code hebben, het zogenaamde DBCtrajectnummer. Dit kan een versleutelde versie van een registratiecode uit het EPD zijn, of een speciaal voor SBG gegenereerd getal.

SBG heeft het DBCtrajectnummer nodig om als eenheid te kunnen rapporteren. Bij herhaalde aanlevering van dezelfde DBC-trajecten moet telkens hetzelfde nummer aangeleverd worden. Het DBCtrajectnummer kan hetzelfde zijn als het DBCtrajectnummer dat wordt aangeleverd bij DIS.

ZorgTTP verzorgt voor SBG via de ‘Privacy en Verzendmodule’ (PVM-SBG) de pseudonimiseringsketen voor het DBCtrajectnummer. Alle zorgaanbieders die aangesloten zijn bij SBG dienen deze te gebruiken. SBG kan geen informatie ontvangen waarin het werkelijke DBCtrajectnummer van patiënten staat.

Datum eerste sessie

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Bij een initieel DBC-traject is dit de datum van de eerste activiteit in de diagnostische/ behandelingsfase activiteit uit de DBC-systematiek. Onder de diagnostische/behandelingsfase vallen alle activiteiten of verrichtingen die vallen onder act 2 of act 3 van de spelregels van DBC-Onderhoud. Als behandelsessies binnen de GBGGZ gelden voor SBG in ieder geval 'Intake', 'Diagnostiek', 'Aanvullende diagnostiek', 'Face-to-facebehandeling’, ‘E-health behandeling’, ‘Gespecialiseerde behandeling’ en 'Consultatie'.

Bij een vervolg DBC-traject is dit de datum van de behandeltijdschrijfsessie die het dichtst ligt bij de startdatum van het DBC-traject. Mogelijk is dat de laatste sessie van het initiële DBC-traject en ligt deze dus voor de startdatum van het DBC-traject zelf. Als behandelsessies binnen de gespecialiseerde GGZ gelden voor SBG in ieder geval act_3, act_4 en act_9 conform de externe codering die door DBC-Onderhoud wordt geleverd (CL_Activiteit). Als behandelsessies binnen de GBGGZ gelden voor SBG in ieder geval ‘Face-to-facebehandeling’, ‘E-health behandeling’, ‘Gespecialiseerde behandeling’ en 'Consultatie'. 

De Datum eerste sessie wordt gebruikt als referentiepunt voor de voormeting.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,dbctraject

Datum laatste sessie

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De datum van de behandeltijdschrijfsessie die het dichtst ligt tegen de einddatum van het DBC-traject. Als behandelsessies binnen de gespecialiseerde GGZ gelden voor SBG in ieder geval act_3, act_4 en act_9 conform de externe codering die door DBC-Onderhoud wordt geleverd (CL_Activiteit). Als behandelsessies binnen de GBGGZ gelden voor SBG in ieder geval ‘Face-to-facebehandeling’, ‘E-health behandeling’, ‘Gespecialiseerde behandeling’ en 'Consultatie'.

De ‘Datum laatste sessie’ wordt gebruikt als referentiepunt voor de eindmeting. Het is mogelijk dat deze datum ná de einddatum van het DBC-traject ligt, als eerste sessie van het vervolg DBC-traject. Indien er slechts één behandelsessie aanwezig is binnen een zorgtraject, dan kan deze sessie worden gebruikt als eerste en laatste sessie.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,dbctraject

startdatumDBC en einddatumDBC

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Levert u Arguselementen aan, dan dient u ook DBBC- en ZZP-trajecten aan te leveren waarin Argusregistratie plaats heeft gevonden. Voor DBBC-trajecten zijn de startdatumDBC en de einddatumDBC bekende gegevens. Voor ZZP-trajecten is deze informatie echter niet aanwezig. Om de startdatumDBC en einddatumDBC toch aan te kunnen leveren, hanteert u de volgende regels:

 • Bepaal de startdatumDBC. Dit is de dag waarop het verblijf van de patiënt in een instelling start (tevens de startdatumZorgtraject) of wanneer een nieuw zorgdomein is toegekend aan de patiënt
 • Bepaal de einddatumDBC
  • Bepaal of binnen een jaar na de startdatumDBC een zorgdomeinwijziging heeft plaatsgevonden binnen het verblijf van de patiënt. Bij een zorgdomeinwijziging, hanteer dan 1 dag voor de zorgdomeinwijziging als einddatumDBC. Dit is tevens de einddatumZorgtraject.
  • Is er geen zorgdomeinwijziging binnen een jaar na de startdatumDBC, bepaal dan of het verblijf van de patiënt is beëindigd binnen een jaar na de startdatumDBC. Bij een beëindiging van het verblijf, hanteer dan deze datum als einddatumDBC.
  • Is er geen beëindiging van het verblijf binnen een jaar na de startdatumDBC, hanteer dan 365 dagen na de startdatumDBC als einddatumDBC.
  • Ligt de bepaalde einddatumDBC in de toekomst op het moment dat de aanlevering aan SBG wordt vormgegeven, lever dan geen einddatumDBC aan.

Voorbeeld

Vanaf 08-01-2015 verblijft een patiënt in een instelling. Op 01-06-2016 is het zorgdomein gewijzigd. Op 01-12-2017 wordt een aanlevering met Argusdata vormgegeven. Op dat moment verblijft de patiënt nog steeds in de instelling.

Voor deze patiënt worden twee zorgtrajecten aangemaakt:

 • Zorgtraject A heeft twee afgesloten DBC-trajecten
  DBC-traject 1 heeft als startdatumDBC 08-01-2015 en als einddatumDBC 07-01-2016
  DBC-traject 2 heeft als startdatumDBC 08-01-2016 en als einddatum 31-05-2016
 • Zorgtraject B heeft 2 afgesloten DBC trajecten en 1 openstaand DBC traject
  DBC-traject 1 heeft als startdatumDBC 01-06-2016 en als einddatumDBC 31-05-2017
  DBC-traject 2 heeft als startdatumDBC 01-06-2017 en geen einddatumDBC

Een andere optie is om ZZP-trajecten als één DBC-traject aan te leveren. De startdatumDBC en einddatumDBC zijn dan gelijk aan startdatumZorgtraject en einddatumZorgtraject. In dit geval kan het DBC-traject dus langer dan een jaar duren. Als het ZZP-traject nog openstaat dan laat u de einddatumDBC leeg.

argus,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
argus,attribuut,dbbctraject,zzptraject

Prestatiecode

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Met de prestatiecode wordt bedoeld: de DBC-prestatiecode die het afgesloten en gevalideerde DBC-traject beschrijft.

Gespecialiseerde GGZ

De prestatiecodes voor DBC-trajecten in de gespecialiseerde GGZ zijn op basis van regels van de NZa samengesteld voor organisaties. Deze voor SBG geldige prestatiecodes staan in het document SBG CODELIJSTEN, onder de sectie ‘Documenten’.

Let op: lever de prestatiecode van zorgtrajecten die worden geopend in 2017 in verband met de DSM-IV naar de DSM-5 overgang altijd aan met zorgtype 150 indien het een voortgezette behandeling betreft. Dit zijn de eerste drie cijfers van de prestatiecode. Meer informatie vindt u in dit nieuwsbericht.

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

De prestatiecode voor DBC-trajecten uit de GBGGZ worden voor instellingen als volgt samengesteld

 • Maak een twaalfcijferige code aan.
 • Vul positie 1, 2 en 3 van de code op basis van het zorgtype zoals deze wordt gedefinieerd in onderstaande tabel. Let op: positie één is aangemaakt door SBG, positie 2 en 3 sluiten aan bij DIS.
Code Producttype
801 Basis GGZ Kort
802 Basis GGZ Middel
803 Basis GGZ Intensief
804 Basis GGZ Chronisch
805

Transitieprestatie (in 2014)

Onvolledig behandeltraject (vanaf 2015)

873

OVP niet-basispakketzorg consult

874

OVP niet-basispakketzorg verblijf

 • Vul positie 4, 5 en 6 op basis van de hoofdgroep diagnose zoals deze wordt aangeleverd bij DIS.
 • Vul positie 7 t/m 12 met de waarde 999999.
 • Voorbeeld: een Basis GGZ Kort DBC-traject waarbij de diagnose van de patiënt Overige stoornissen in de kindertijd is, krijgt de prestatiecode 801001999999 mee.
Alle toegestane prestatiecodes voor de GBGGZ staan weergegeven in het document SBG CODELIJSTEN onder de sectie ‘ Documenten’.

Specifieke dummycodes DBBC’s en ZZP’s

In de reguliere aanleveringen aan SBG heeft u niet eerder DBBC en ZZP trajecten aangeleverd. Indien u binnen deze productgroepen Argus registreert, zult u deze wel gaan aanleveren. Bij het attribuut DBC prestatiecode levert u dan de onderstaande dummycodes aan. Met deze dummycodes kunnen wij de DBBC en ZZP trajecten herkennen zodat ze geëxcludeerd kunnen worden uit de BRaM rapportages voor respons.

DBBC’s: 699999999999

ZZP’s: 799999999999


argus,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
argus,attribuut,dbctraject,productgroepbasisggz

Reden non response

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Non-respons is zelden onwil en heeft in veel gevallen een geldige reden. De variabelen ‘redenNonResponseVoormeting’ en ‘redenNonResponseNameting’ worden aangeleverd om aan te geven waarom een DBC-traject is afgesloten zonder dat er een geldige voor- en/of nameting is aangeleverd bij SBG. Deze variabele op een DBC kan betekenen dat er helemaal geen voor- of nameting is aangeleverd, of dat de voor- of nameting ongeldig is volgens de regels van de minimale dataset, bijvoorbeeld omdat de meting buiten de toegestane meetmarge valt.

Zie ook de onderstaande tabel: ‘Reden non-respons voor de gehanteerde indeling indien de patiënt wel is opgenomen in het ROM-systeem’ (de informatie bevindt zich in het ROM-systeem) en ‘indien de patiënt niet is opgenomen in het ROM-systeem’ (de informatie bevindt zich in het EPD).

Uitvalanalyse

Deze gegevens zijn gewenst voor een toekomstige mogelijkheid van een uitvalanalyse om selectieve non respons in kaart te brengen (waarom worden deze DBC-trajecten geen completers in BRaM?)

In de praktijk is het aanleveren van deze variabelen afhankelijk van de aanwezigheid van verplichte meetdomeinen in het zorgdomein waaronder een DBC-traject wordt aangeleverd. Houd er rekening mee dat u slechts één reden non respons voor de voormeting en één reden non respons voor de nameting kan aanleveren bij een DBC-traject.

 • Is er één verplicht meetdomein aanwezig bij het zorgdomein, lever dan bij het DBC-traject alleen de reden non respons aan van een ontbrekende of ongeldige voor- of nameting bij dat verplichte meetdomein. Levert u naast het verplichte meetdomein ook nog één of meerdere optionele meetdomeinen aan, laat deze meetdomeinen hier dan buiten beschouwing.
 • Zijn er twee verplichte meetdomeinen aanwezig in het zorgdomein, lever dan bij het DBC-traject alleen de reden non respons aan van een ontbrekende of ongeldige voor- of nameting bij één van de verplichte meetdomeinen. Ontbreekt de voor- of nameting voor beide verplichte meetdomeinen, kies dan de voor u meest relevante reden non respons. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken een het meetdomein dat binnen uw organisatie als meest belangrijk wordt gezien. Levert u naast de verplichte meetdomeinen ook nog één of meerdere optionele meetdomeinen aan, laat deze meetdomeinen dan buiten beschouwing voor de variabelen redenen non respons.
 • Zijn er geen verplichte meetdomeinen aanwezig bij het zorgdomein, kies dan ongeacht het aantal meetdomeinen dat u aan wilt leveren bij een DBC-traject, de voor u meest relevante reden non respons bij de ontbrekende of ongeldige voor- en/of nameting(en). Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken een het meetdomein dat binnen uw organisatie als meest belangrijk wordt gezien. Is deze er niet, dan kunt u zelf of willekeurig het meetdomein bepalen waarvoor u de reden non respons wilt aanleveren.

Invulinstructie voor Reden non respons bij HoNOS

De HoNOS is een beoordelingsschaal die door de behandelaar wordt ingevuld. Daardoor zijn niet alle codes voor reden non respons even toepasselijk. In onderstaande tabel staat invulinstructie toegespitst op de HoNOS.


Code Code omschrijving Invulinstructie voor HoNOS
1 Patiënt wel benaderd, weigert meting Een HoNOS kan altijd worden ingevuld; alleen kan een patiënt weigeren dat zijn gegevens worden aangeleverd aan SBGGZ. Moet wel worden geregistreerd/nagevraagd.
2 Patiënt wel benaderd, niet in staat tot responderen Instrument incompleet of onjuist ingevuld, vanwege gebrek aan informatie over patiënt.
3 Patiënt wel benaderd, (herhaaldelijk) niet verschenen op afspraak voor meting N.v.t.
Toelichting: HoNOS kan obv dossierinformatie worden ingevuld
4 Patiënt wel benaderd, retourneert meetinstrument niet Nvt
5 Patiënt wel benaderd, incomplete of onjuiste invulling meetinstrument De behandelaar kan een HoNOS onvolledig hebben ingevuld, zie ook reden 2
6 Patiënt niet benaderd, niet in staat geacht tot responderen Nvt
7 Patiënt niet benaderd, geen actie ondernomen door behandelaar/assessor Behandelaar heeft geen actie ondernomen om een HoNOS in te vullen.
Deze code ook gebruikt worden indien er wel een HoNOS is ingevuld, maar niet binnen de daarvoor geldige meetperiode (buiten de meetmarge).
8 Patiënt niet benaderd, geen evalueerbare behandeling uitgevoerd (crisis, diagnostiek, ultrakorte “behandeling”, etc) HoNOS niet ingevuld, geen evalueerbare behandeling uitgevoerd (crisis, diagnostiek, ultrakorte “behandeling”, etc)
9 Patiënt niet benaderd, behandeling niet regulier afgerond Honos niet ingevuld want behandeling niet regulier afgerond (overlijden, dropout)
10 Andere reden Andere reden

Andere reden

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,dbctraject

dbctrajectReserve01 en dbctrajectReserve02

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Bij DBC-trajecten die vallen onder het zorgdomein Psychogeriatrie wordt het stadium van de dementie van de patiënt verplicht meegegeven als zorgdomeinspecifieke informatie. Hiervoor zijn twee meetinstrumenten geschikt: de GDS (Global Deterioration Scale for Assessment of Primary Degenerative Dementia) en de CDR (Clinical Dementia Rating Scale). Het stadium van de dementie wordt meegegeven door gebruik te maken van de reserveattributen waarbij geldt:

 • dbctrajectReserve01: gebruikt instrument (“GDS” of “CDR”)
 • dbctrajectReserve02: de score op het gebruikte instrument (numeriek)
brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,dbctraject
top