Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Meting

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,element,meting

Type Meting

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

In de aanlevering aan SBG kunt u bij een DBC-traject één of meerdere meetdomeinen aanleveren, afhankelijk van het zorgdomein. Per meetdomein kan slechts één voormeting en één nameting worden gekoppeld. Dit gebeurt op basis van de koppelregels. Het attribuut typemeting geeft bij elke gekoppelde meting aan of het de voormeting of de nameting is. In de SBG Codelijsten, te vinden onder Documenten, kunt u zien welke codes u kunt aanleveren als typemeting.

ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
attribuut,bestand

Gebruikt Meetinstrument

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het is van belang dat de meetinstrumenten, waarover informatie aangeleverd wordt, voldoen aan de juiste specificaties. Voor bepaalde meetinstrumenten zijn onder dezelfde naam meerdere versies voorhanden. Van elk meetinstrument is een factsheet beschikbaar met informatie welke versie van het meetinstrument wordt gebruikt en waar het instrument eventueel te downloaden of te verkrijgen is.

Aandachtspunten:

  • Als u verschillende versies van meetinstrumenten gebruikt, lever dan de gegevens onder de juiste naam aan bij SBG.
  • De zorgaanbieder dient de juiste meetinstrumenten te gebruiken om informatie aan te leveren aan SBG. Als u twijfelt of u een andere versie gebruikt, neem dan contact op met SBG.
  • Het meetinstrumentarium voor het zorgdomein Psychogeriatrie betreft DBC-trajecten waarbij de mantelzorger betrokken is. DBC-trajecten waarbij geen mantelzorger betrokken is, worden wel aangeleverd.
brambeheerder,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,patiënt
attribuut,meetinstrument

Totaalscore meting

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De Totaalscore is de score van de meting die door de zorgaanbieder wordt aangeleverd. Deze aanlevering gebeurt altijd in twee decimalen. De aanleverwijze van de totaalscore kan per meetinstrument verschillend zijn. Informatie hierover staat in de 'Factsheets meetinstrumenten'.

Normaliter wordt deze Totaalscore automatisch op de juiste wijze bepaald door de ROM-applicatie. Deze score wordt ook gebruikt bij de behandeling van de patiënt en moet daarom correct zijn. Het is desondanks mogelijk dat de ruwe score op een andere manier bepaald moet worden. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld:

  • wanneer slechts een deel van de vragenlijst aangeleverd moet worden bij SBG.
  • wanneer binnen de ROM-applicatie niet een juiste totaalscore bepaald wordt of een afwijkende totaalscore bepaald wordt.
  • wanneer de metingen handmatig gescoord worden.

In bovenstaande gevallen moet de score door de zorgaanbieder zelf berekend worden. Bij het bepalen van de juiste score moet rekening worden gehouden met de volgende aandachtspunten:

Om te scoren items’ (Reversed coded items)

Meetinstrumenten zoals klachtenlijsten worden over het algemeen zo gescoord dat een hogere score staat voor meer klachten of symptomen en een ernstigere toestand van de patiënt.

Bij een aantal vragen is de vraagstelling echter omgedraaid. Doordat de antwoordcategorie bij alle vragen gelijk is, is de waarde per antwoord anders. Het volgende voorbeeld verduidelijkt dit:

Vraag Nooit Zelden Soms Regelmatig Bijna Altijd
Ik ben blij en gelukkig 0 1 2 3 4
Ik word gauw moe 0 1 2 3 4

De strekking van het tweede item is tegenovergesteld aan het eerste item. Bij de berekening van de somscore of het schaalgemiddelde dient hier rekening mee te zijn gehouden. Zie ook de factsheet van het betreffende instrument.

De berekening van een omgescoorde itemscore is afhankelijk van de range aan mogelijke antwoorden. Bij een range van itemscores van 0 tot 4 (als in bovenstaand voorbeeld) wordt de omgescoorde itemscore berekend als volgt: (4 minus itemscore). Bij een range van 1 tot 5 is de omgescoorde itemscore (6 minus itemscore).

In zijn algemeenheid geldt voor de omgescoorde itemscore: (maximale itemscore minimale itemscore) minus itemscore. Een andere benadering is de score op dat item om te scoren (4 = 0, 3 = 1, 1 = 3 en 0 = 4).

Missende waarden in een meting

Bij het berekenen van de totaalscore op een meetinstrument gelden afspraken over hoe men met onbeantwoorde vragen moet omgaan. Van elk meetinstrument is een factsheet beschikbaar waarin afspraken staan. Over het algemeen geldt dat bij onbeantwoorde vragen het gemiddelde van de wel beantwoorde vragen als antwoord wordt ingevuld.

Een toelichting: voor een somscore op een instrument is de berekening als volgt: neem de gemiddelde score van alle beantwoorde items en vermenigvuldig dit met het totaal aantal items. Bij instrumenten waar de gemiddelde score (als totaalscore) moet worden berekend blijft het vermenigvuldigen met het totaal aantal items vanzelfsprekend achterwege.

Tenslotte geldt voor een geldige totaalscore een minimum aantal beantwoorde items. Voor de meeste meetinstrumenten geldt dat tenminste 80 procent van de items die horen bij de aan te leveren schaal beantwoord moet zijn voor een geldige totaalscore. Wordt het vereiste aantal beantwoorde items niet gehaald, dan is de meting ongeldig en moet men een andere wel geldige meting of geen meting aanleveren.

Bepalen van de juiste subschaal

Bij een aantal meetinstrumenten moet de score van maar één subschaal aangeleverd worden. In dat geval moet als gebruikt meetinstrument de betreffende subschaal vermeld worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de OQ45-sd. Bij de OQ45-sd wordt alleen de score van de ‘Symptom Distress’ meegenomen en niet de andere subschalen of de totaalscore op het instrument.

Bepalen van de juiste berekening van de schaal

Bij een aantal meetinstrumenten gelden specifieke eisen om de ‘ruwe score’ te bepalen. Een van deze voorbeelden is de DASS21. Bij dit meetinstrument moet de totaalscore met twee vermenigvuldigd worden om de juiste ‘ruwe score’ te bepalen.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,meting,totaalscore

Aard meting

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Wat wordt bedoeld met “aard meting” en hoe kunt u dat bepalen? Dat kunt in lezen in het volgende nieuwsartikel. Verder kunt u in dit nieuwsartikel ook lezen wat de relatie is tussen het attribuut "aardMeting" en het attribuut "typeMeting".

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,meting
top