Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Zorgdomeinen

Laatst gewijzigd op: 01 maart 2018

Zorgdomeinen zijn een eerste indeling binnen de GGZ van patiëntengroepen op basis van behandeldoel (cure en care), aard van de aandoening (met en zonder verslaving) en leeftijd. Deze indeling is gebaseerd op de indeling die in de GGZ gebruikelijk is en vormt ook vaak de grondslag voor organisatorische eenheden binnen een geïntegreerde GGZ-instelling.

Clusters

Het zorgdomein zorgt ervoor dat er clusters komen van DBC-trajecten waarbij de behandelprestatie op dezelfde wijze inzichtelijk wordt gemaakt. Met andere woorden: dankzij het indelen in zorgdomeinen ontstaan groepen behandelingen die op dezelfde wijze de maat genomen worden.

Dat wil overigens niet zeggen dat alle trajecten binnen een zorgdomein voor een zinvolle benchmark ook direct één op één met elkaar vergelijkbaar zijn: soms kan het nodig zijn om binnen een zorgdomein een verdere subselectie toe te passen, bijvoorbeeld op basis van diagnose of zorgvraagzwaarte.

Meetinstrumenten

Zorgdomeinen zijn diagnostisch gezien geen homogene groepen. Maar ze zijn wel homogeen in de zin dat alle behandelingen binnen het zorgdomein op een vergelijkbare wijze en met een vergelijkbare set aan meetinstrumenten worden geëvalueerd.

Aan de keuze voor een bepaald ROM-instrumentarium om het verloop van een behandeling te volgen, ligt impliciet een zorgdomeinbepaling ten grondslag. Een patiënt met een stemmingsstoornis met een ambulante curatieve behandeling wordt gemeten met een zelfrapportagevragenlijst zoals de OQ45; een patiënt met een psychotische stoornis die al jaren verblijft op een klinische afdeling wordt gemeten met bijvoorbeeld de HoNOS.

Over het algemeen zal het zo zijn dat indelen naar leeftijdsgroep en aard van de aandoening relatief eenvoudig is; ingewikkelder wordt het wanneer men het behandeldoel als leidraad neemt en een onderverdeling in cure en care maakt.

algemeen,behandelaar,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,zorgverzekeraar
zorgdomein
top