Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Juridische Status

StartDatumJuridischeStatus en EindDatumJuridischeStatus

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Bij dit attribuut moet u de exacte datum aanleveren waarop de juridische status respectievelijk start of eindigt. De juridische status heeft te maken met de verschillende wetten waarbinnen een onvrijwillige opname kan worden gerealiseerd. De wet BOPZ kent op hoofdlijnen twee procedures die een onvrijwillige opname regelen: een inbewaringstelling (IBS) en een rechterlijke machtiging (RM). Hiernaast kan een gedwongen opname opgelegd zijn door middel van een terbeschikkingstelling (TBS).

ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertnoggeendataaan
argus,argusjuridischestatus,attribuut

JuridischeStatusCode

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

In de SBG Argus Codelijsten (Documenten / Handleidingen) staat beschreven hoe u de verschillende juridische statussen kunt aanleveren. Hieronder volgt voor de meest voorkomende juridische statussen een uitleg:

Inbewaringstelling (IBS)

Een inbewaringstelling (IBS) is een spoedprocedure om een patiënt, tegen zijn wil, in een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg op te nemen. De burgemeester beslist direct op een aanvraag van een verantwoordelijk geneesheer. Een onvrijwillige opname met een IBS kan alleen in de volgende situatie:

  1. Patiënt veroorzaakt een gevaar voor uzelf of voor anderen;
  2. Er bestaat een ernstig vermoeden dat het gevaar door een psychiatrische aandoening wordt veroorzaakt;
  3. De dreiging van gevaar is zo dringend dat een uitspraak van de rechter niet kan worden afgewacht;
  4. Een opname in een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg is de enige manier om het gevaar af te wenden en patiënt toont geen bereidheid zich te laten opnemen.

De rechter beslist binnen drie werkdagen na de gedwongen opname of de IBS voortgezet moet worden. Een verzoek bij de rechter loopt via de officier van justitie. De rechter beslist mede op basis van een door een onafhankelijk arts geschreven geneeskundige verklaring. De rechter neemt de beslissing pas nadat hij heeft gesproken met de patiënt, zijn advocaat, de behandelend arts en eventuele andere personen, bijvoorbeeld de partner of de ouders van de patiënt. Dit gebeurt tijdens een zitting die plaatsvindt in de GGZ-instelling waar de patiënt verblijft. Vanaf het besluit tot voortzetting is de IBS drie weken geldig.

Rechtelijke machtiging (RM)

Een rechterlijke machtiging (RM) is een maatregel van de rechter, waarmee een patiënt tegen zijn wil wordt opgenomen in een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ-instelling). De volgende personen kunnen via de officier van justitie een verzoek tot RM indienen: een echtgenoot of levenspartner, ouders (tenzij uit de ouderlijke macht gezet), meerderjarige familieleden tot en met de tweede graad (grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen), een voogd, een curator en patiënt zelf. Een patiënt kan alleen onvrijwillig opgenomen worden met een machtiging in de volgende situaties:

  1. De patiënt veroorzaakt gevaar voor zichzelf en voor anderen;
  2. Het gevaar wordt veroorzaakt door een psychiatrische aandoening;
  3. Opname in een ggz-instelling de enige manier is om het gevaar af te wenden en patiënt toont geen bereidheid om u te laten opnemen.

Voor het aanvragen van een RM moet een recente geneeskundige verklaring aanwezig zijn. Deze verklaring wordt opgesteld door een onafhankelijk psychiater, dat wil zeggen: een psychiater bij wie de patiënt ten minste een jaar daarvoor niet onder behandeling is (geweest). De rechter beslist of de patiënt een RM krijgt. Hij neemt deze beslissing pas nadat hij heeft gesproken met de patiënt, zijn advocaat, de behandelend arts en eventuele andere personen, zoals partner of ouders.

Terbeschikkingstelling (TBS)

Terbeschikkingstelling, afgekort TBS is in het Nederlandse strafrecht een maatregel die de rechter kan opleggen aan een verdachte van een misdrijf, waar minimaal vier jaar gevangenisstraf op staat of van enkele specifiek genoemde delicten (bijvoorbeeld bedreiging of stalking). Voorwaarde is dat de rechter ervan overtuigd is dat de verdachte ten tijde van het delict lijdende was aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Een regulier TBS wordt binnen de 6 daartoe aangewezen instellingen ten uitvoer gebracht. In de regel worden binnen een reguliere GGZ-instelling TBS onder voorwaarden, het proefverlof TBS, en een voorwaardelijke beëindiging van TBS dwangverpleging, vooral binnen de forensisch psychiatrische afdelingen uitgevoerd..

Strafrechtelijke machtiging (artikel 37 Sr).

Er bestaat ook de mogelijkheid van een strafrechtelijke machtiging tot opneming in een psychiatrische inrichting. Dit is op grond van artikel 37 van het wetboek van Strafrecht. Deze maatregel kan worden opgelegd indien de pleger van een strafbaar feit op grond van een psychische stoornis als volledig ontoerekeningsvatbaar wordt aangemerkt. Anders dan bij de tbs hoeft geen ‘gevaar voor de samenleving’ aannemelijk te zijn. De strafrechtelijke machtiging kan voor maximaal één jaar gelden en kan, net als bij een machtiging in het kader van de BOPZ, op elk moment op gezag van de geneesheer-directeur worden beëindigd. In geval van ernstige delinquentie biedt deze strafrechtelijke maatregel dus nauwelijks justitiële waarborgen voor beveiliging van de maatschappij

Vrijwillige opname

De meest voorkomende opname vorm is de vrijwillige opname. De patiënt verzoekt zelf tot opname. In het kader van een vrijwillige opname zijn vrijheid beperkende interventies niet toegestaan. Indien deze wel noodzakelijk zijn en de patiënt verzet zich tegen de maatregel zal, ook tijdens een opname een juridische status in het kader van de BOPZ (RM of IBS) gerealiseerd moeten worden.

ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
argus,argusjuridischestatus,attribuut,element
top