Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Factsheets Meetinstrumenten

Laatst gewijzigd op: 16 juli 2018

Stichting Benchmark GGZ heeft voor alle aan te leveren meetinstrumenten factsheets ontwikkeld. In deze factsheets kan algemene informatie gevonden worden over het meetinstrument, en daarnaast specifieke informatie over het aanleveren van het meetinstrument aan SBG.

Via deze factsheets komt u bijvoorbeeld gemakkelijk te weten in welke zorgdomeinen het meetinstrument is toegestaan, wat de meetpretentie is van een meetinstrument, op welke wijze aan te leveren totaalscores berekend dienen te worden, hoe items aangeleverd dienen te worden, en welke T-scores formules er gehanteerd worden in de Benchmark Rapportage Module om tot een behandeleffect te komen. Factsheets bieden u daarmee op een overzichtelijke wijze verdiepende informatie over (het aanleveren van) een meetinstrument.

Hieronder treft u een verwijzing naar de factsheets van alle meetinstrumenten die aangeleverd kunnen worden.

Factsheet Factsheet Factsheet
A t/m H H t/m M M t/m Y
BSI 20160422 HADS-A 20160422 MATE10 20150515
CORE-P 20150515 HCR20 20180503 MiddelenMatrix 20170101
CQiv-amb 20150924 HKT-R 20161017 OQ45 20160201
CQi-GGZ-VZ 20170701 HoNOS-12 20160422 OQ45-sd 20160422
DASS21 20160707 HoNOS65 20180101 RAFGGZ (vw) 20150515
DASS42 20160422 IFBE 20160616 RAND36 20150101
DROS 20151203 KKL 201510515 SCL90 20170101
DQI 20180101 L-QOL 20160422 SF36 20150101
EDE-Q 20180226 LSCMI 20160307 SQ48 20160422
EDIZ 20170101 MANSA-7 20150515 START 20150701
EQ5D 20150515 MANSA-12ph 20150515 SVR20 20150515
FARE 20170310 MANSA-12vn 20160422 VerkorteDROS 20150515
GDS15 20150515 MANSA-16 20150401 YSR 20150515
HADS 20150515 MATE7 20150515
brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
factsheets,meetinstrument

Representativiteit T-score formules

Laatst gewijzigd op: 09 februari 2018

De factsheets geven aan hoe representatief een T-scoreformule is voor alle voorgemeten patiënten binnen het betreffende zorgdomein. Deze representativiteit wordt uitgedrukt in sterren. Een T-scoreformule kan geen ster, één ster, twee sterren, of drie sterren krijgen. Hieronder leest u welke criteria worden gehanteerd voor elk aantal sterren.

Drie sterren

 • Minimaal 1500 geldige voormetingen bij initiële DBC-trajecten
 • Minimaal vijf instellingen
 • Meer dan 50% van de voormetingen komt niet bij één instelling vandaan
 • De verhouding van het aantal voormetingen bij drie afzonderlijke groepen, te weten ambulante instellingen, geïntegreerde instellingen en overige instellingen komt goed overeen met deze verhouding bij het gehele zorgdomein.
 • De verhouding van het aantal voormetingen bij de Gespecialiseerde GGZ en de Generalistische Basis GGZ komt goed overeen met deze verhouding bij het gehele zorgdomein.

Twee sterren

 • Minimaal 1500 geldige voormetingen bij initiële DBC-trajecten
 • Minimaal vijf instellingen
 • Meer dan 50% van de voormetingen komt niet bij één instelling vandaan
 • De verhouding van het aantal voormetingen bij drie afzonderlijke groepen, te weten ambulante instellingen, geïntegreerde instellingen en overige instellingen komt goed overeen met deze verhouding bij het gehele zorgdomein.

Eén ster

 • Minimaal 1000 geldige voormetingen bij initiële DBC-trajecten
 • Minimaal drie instellingen
 • Meer dan 2/3 van de voormetingen komt niet bij één instelling vandaan

Geen ster

 • Minimaal 1000 geldige voormetingen bij initiële DBC-trajecten
behandeluitkomst,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting
behandeluitkomstdbctrajecten,behandeluitkomstzorgtrajecten,factsheets,tscore,validiteitenbetrouwbaarheid

Vertaalde meetinstrumenten

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Er zijn patiënten in de GGZ die niet of slecht Nederlands spreken. Nederlandstalige meetinstrumenten zijn voor hen meestal ongeschikt. Soms worden er dan vertaalde versies van de meetinstrumenten ingezet. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze vertaalde versies aangeleverd worden ten behoeve van de benchmark.

Geautoriseerde vertalingen

SBG maakt de prestaties van GGZ transparant door gemiddelde behandeleffecten in kaart te brengen. Voor een eerlijke vergelijking van behandeleffecten is het van belang dat de gebruikte meetinstrumenten onderling equivalent zijn. Dit geldt ook voor verschillende vertalingen van de meetinstrumenten. Daarbij speelt niet alleen de kwaliteit van de vertaling een rol, ook cross-culturele verschillen kunnen de score op meetinstrumenten beïnvloeden. Idealiter is deze equivalentie dan ook middels onderzoek aangetoond. Anderzijds geldt ook dat er altijd praktijkvariatie is in de wijze van afname van een instrument, wat zorgt voor enige variatie in de benchmark. Zolang de vertaling niet leidt tot meer variatie, zal dit de kwaliteit van de database van SBG niet negatief beïnvloeden.

Om die reden accepteert SBG vertaalde meetinstrumenten alleen indien het een vertaling betreft die door de uitgever of de auteur is geautoriseerd. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om met geaccordeerde vertaalde meetinstrumenten te werken en hiervoor verantwoording af te leggen. Informatie over geautoriseerde vertaalde versies van een meetinstrument kunt u bij de uitgever of auteur van het meetinstrument navragen, evenals de juiste actuele Nederlandstalige versies

Praktische consequenties

U kunt geautoriseerde vertaalde versies van meetinstrumenten bij SBG aanleveren. Praktisch doet u dit door het instrument onder de originele naam aan te leveren, met de (ruwe) score conform de bestaande regels beschreven voor dat instrument.

Daarnaast dient men als item binnen het meetinstrument aan te geven welke versie is gehanteerd. Daarvoor wordt een apart item aangeleverd met als itemnummer “VertaaldeVersie” en als score de versie aangegeven. Hiervoor kunt u in overleg met SBG een codetabel opstellen. SBG controleert steekproefsgewijs middels een audit of de correcte versies zijn gebruikt.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
factsheets,meetinstrument
top