Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

De koppelregels

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
dbctraject,koppelregels,meting

Uitleg over koppelregels

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

SBG stelt het bereikte behandeleffect vast door per meetdomein (meestal de ernst van de klachten, het functioneren of de kwaliteit van leven) de score bij afsluiten van de behandeling te vergelijken met de situatie bij het begin van de behandeling. Door de score op een meetinstrument zoals een klachtenlijst, bij de voor- en nameting van elkaar af te trekken, wordt het effect berekend.

Een ander uitgangspunt is dat DBC-trajecten en zorgtrajecten worden geëvalueerd. De voor- en nameting zijn georganiseerd rondom het begin en het eind van een DBC-traject. Willen de benchmarkgegevens onderling vergelijkbaar zijn en een juiste afspiegeling zijn van de behandelresultaten, dan is eenduidigheid in het moment van de voor- en nameting belangrijk.

Peildata

Voor alle zorgdomeinen gelden de volgende peildata:

Initieel DBC 

Vervolg DBC

  • Voormeting: de dichtstbijzijnde behandelsessie t.o.v. startdatum DBC. (zie 'Datum eerste sessie')
  • Nameting: de dichtstbijzijnde behandelsessie t.o.v. einddatum DBC. (zie 'Datum laatste sessie')
brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
dbctraject,koppelregels,meting

Koppelregel bij de voormeting

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Om de beste afspiegeling te krijgen van het bereikte behandeleffect moet de voormeting zo dicht mogelijk rond het eerste face-to-facecontact plaatsvinden. In de klinische praktijk is dat bij het initiële DBC in 85 procent van de gevallen het eerste face-to-facecontact tijdens de diagnostische fase. Het is ook mogelijk dat eerst een behandelsessie heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld medicatie, voordat de intake start. Bij vervolg DBC’s vindt de voormeting plaats rondom de behandelsessie dichtstbijzijnd de startdatum van het DBC.

SBG hanteert als regel dat een voormeting geldig is, wanneer deze heeft plaatsgevonden in de periode van drie maanden voor en tot drie maanden na de peildatum. Als bij de eerste behandelsessie de voormeting ouder is dan drie maanden hebben zich mogelijk veranderingen voorgedaan in de klachten of omstandigheden van de patiënt en is de meting niet meer geschikt voor de benchmark.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
dbctraject,koppelregels,voormeting

Koppelregel bij de nameting

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De nameting voor zowel initiële als vervolgDBC’s moet zo dicht mogelijk liggen bij de dichtstbijzijnde behandelsessie rond de einddatum van het DBC. We spreken hier van de laatste behandelsessie binnen het DBC-traject. Dit hoeft niet per se de laatste behandelsessie van de behandeling te zijn.

Nametingen zijn doorgaans moeilijker te verwerven dan voormetingen. Als de patiënt bijvoorbeeld eenzijdig besluit de behandeling te beëindigen en niet meer komt, zal het vaak moeilijk zijn nog een eindmeting van de behandeling te verwerven. Andere redenen voor het ontbreken van nametingen zijn dat de behandelaar vergeet de meting aan te (laten) kondigen, klaar te (laten) zetten of uit te (laten) voeren; of dat de patiënt om wat voor reden dan ook nalaat een klaargezette vragenlijst in te vullen (vergeten, geen tijd, geen belang).

Juiste moment van nameting

Een goede optie om een zo hoog mogelijke respons bij de nameting te genereren is om de meting te laten plaatsvinden voorafgaande aan de laatste zitting van de behandeling of het DBC-traject. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste schept een meting voor de laatste sessie van de behandeling de mogelijkheid om in het laatste contact de resultaten aan de patiënt te presenteren en te bespreken. Ten tweede kan op deze manier, als de patiënt in gebreke is gebleven met het invullen van de vragenlijst, het invullen alsnog voor of na de laatste sessie ter plekke geschieden. De meting is in dit geval een weerslag van de ernst van de klachten of problemen in de laatste week van de behandeling.

SBG stelt als regel dat een nameting geldig is wanneer deze heeft plaatsgevonden in de periode van drie maanden voor tot drie maanden na de datum van de laatste behandelsessie van het DBC.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
dbctraject,koppelregels,nameting

Koppelregel bij afsluiting DBC om administratieve reden

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Een deel van de behandelingen in de GGZ duurt langer dan een jaar. Volgens de DBC-systematiek wordt na een jaar het DBC-traject afgesloten en zal bij deze langdurige behandeling een vervolg-DBC-traject geopend worden.

Een implicatie van benchmarken op DBC-trajecten is dat bij het sluiten van de DBC, dus minimaal jaarlijks, een nameting wordt georganiseerd. Ook hier geldt dat de meting zo dicht mogelijk bij de laatste behandelsessie plaats vindt, maar tenminste binnen de periode van drie maanden voor tot drie maanden na de dichtstbijzijnde laatste behandelsessie.

Voor het vervolgDBC geldt dat de voormeting zo dicht mogelijk rondom de startdatum van het DBC plaats vindt. In de praktijk betekent dit dat de nameting van een initieel DBC en de voormeting van een vervolgDBC meestal dezelfde meting zijn.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
afgeslotendbctrajecten,koppelregels
top