Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Argus Episode

Laatst gewijzigd op: 19 januari 2017

Een episode is een aaneengesloten periode dat iemand een vrijheidsbeperkende maatregel ondergaat. Bijvoorbeeld: een separatie start om 10:00 uur en eindigt om 11:00 uur, dan is er één episode van één uur gesepareerd.

Een interventie kan één of meerdere episoden bevatten. Interventies kunnen maximaal 24 uur onderbroken worden. Indien de hervatting van de maatregel plaatsvindt binnen 24 uur geldt dit als een nieuwe episode binnen dezelfde interventie. Indien de onderbreking langer dan 24 uur duurt, start een nieuwe interventie.
U hoeft geen interventies aan te leveren, deze berekenen wij voor u. Deze interventies kunt u terugvinden in de BRaM-rapportages.

Hieronder ter verduidelijking een schematische weergave van drie episodes die samen één interventie vormen.

startdatumtijdEpisode en einddatumTijdEpisode

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Bij deze attributen moet u de exacte datum én tijd aanleveren waarop de episode respectievelijk start of eindigt.

In het XML bestand moet dit op de volgend manier aangeleverd worden:

startdatumtijdEpisode="2014-09-19T09:30:00" einddatumtijdEpisode="2014-09-20T11:30:00"

Bij dwangmedicatie, vocht of voeding hoeft geen einddatum en tijd worden aangeleverd. Hier laat u het attribuut einddatumtijdEpisode leeg.

Let op: Het aanleveren van meerdere episodes onder dezelfde Opname met exact dezelfde startdatumTijdEpisode levert een invalide XML op. De waarde van dit veld moet namelijk uniek zijn om eenduidig de episode te kunnen herkennen.

Het komt in de praktijk voor dat er gelijktijdig een combinatie van dwangmedicatie en separatie wordt geregistreerd. Dit is feitelijk niet juist omdat het toedienen van medicatie en het sluiten van de celdeur niet op hetzelfde tijdstip plaats kan vinden. In dit geval moet de zorgaanbieder de huidige registratie corrigeren voor het tijdstip van de dwangmedicatie, waarbij de correctie dan aansluit op de werkelijkheid.

SBG adviseert voor nieuwe registraties de begin- en eindtijd nauwkeurig vast te leggen zodat de data de realiteit goed weergeeft en u een valide XML aanlevert.

algemeen,argus,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
argusepisode,attribuut,bestand,xml

Locatiecode

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Per episode wordt er een afdeling aangeleverd door middel van het attribuut Locatiecode. Dit is de afdeling waarop de episode heeft plaatsgevonden. Dit kan dus een andere afdeling zijn dan waar de patiënt is opgenomen. Meer informatie over het inrichten van locaties in BRaM vindt u hier.

TypeMaatregel

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

In Argus zijn de verschillende vormen van vrijheidsbeperkingen gedefinieerd. In de SBG ARGUS CODELIJSTEN (Documenten / Handleidingen) ziet u met welke codes u deze vormen kunt aanleveren. Hieronder zijn de verschillende toepassingen omschreven.

Separatie

Separatie staat gedefinieerd in artikel 2b van Besluit middelen en maatregelen BOPZ.

Separatie is het voor verzorging, verpleging en behandeling insluiten van een patiënt in een speciaal daarvoor bestemde en door Onze minister als separeerverblijf goedgekeurde afzonderlijke ruimte. Als uitgangspunt bij de beoordeling gelden de maatstaven van het voormalig College bouw ziekenhuisvoorzieningen voor nieuwbouw (Bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor separeervoorzieningen en afzonderingsvoorzieningen, 2003).

Afzondering

Afzondering staat gedefinieerd in artikel 2a van Besluit middelen en maatregelen BOPZ. Afzondering is voor verzorging, verpleging en behandeling insluiten van een patiënt in een speciaal daarvoor bestemde eenpersoonskamer. Sinds 2003 gelden ook voor afzonderingsruimten de ‘Bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor separeervoorzieningen en afzonderingsvoorzieningen’, 2003.

Insluiting

Onder insluiting wordt verstaan het voor verzorging, verpleging en behandeling insluiten van een patiënt in een ander kamer dan een separeerverblijf of een afzonderingskamer. Er is alleen sprake van insluiting wanneer de deur op slot is. Bij SBG zijn er drie categorieën insluiting:

  • Insluiting in eigen kamer: het voor verzorging, verpleging en behandeling insluiten van een patiënt in de eigen slaapkamer. Als maatregel wordt deze interventie door de inspectie als niet wenselijk omschreven, vooral omdat de privésfeer van de patiënt geassocieerd kan worden met een maatregel tegen de wil van de patiënt. Binnen forensische psychiatrische afdelingen en klinieken komt deze maatregel veel voor, de ruimtes binnen die klinieken zijn er echter ook op toegerust.
  • Insluiting in een extra beveiligde kamer (EBK). Deze nieuwe vorm van insluiting is nog niet in de wet beschreven. Voor de definitie van een EBK wordt daarom verwezen naar het TNO-rapport ‘Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting’, 2013. Insluiting in deze ruimte wordt niet als separatie, maar als insluiting in een EBK aangemerkt, omdat het o.a. meer mogelijkheden tot toezicht biedt.
  • Insluiting (overig). Mocht een patiënt worden ingesloten in een ruimte anders dan een separeer, afzonderingsruimte, eigen kamer of EBK, dan wordt dit aangeleverd als insluiting (overig). Er is enkel sprake van een insluiting als de deur van de ruimte op slot zit.

Fixatie

Hieronder wordt verstaan: het beperken van een patiënt in zijn bewegingsmogelijkheden, ofwel door toepassing van mechanische hulpmiddelen, ofwel door het fysiek vasthouden (ook wel holding genoemd). Indien een instelling mechanisch of fysiek niet van elkaar onderscheidt kan fixatie (nno) worden aangeleverd, maar het verdient de voorkeur om fixatie te onderscheiden naar mechanisch of fysiek.

  • Fixatie (mechanisch): het beperken van een patiënt in zijn bewegingsmogelijkheden, door toepassing van mechanische hulpmiddelen om de patiënt vast te binden of vast te zetten in een stoel of een bed, middelen zoals riemen, banden, gordels, door middel van hekken, transparante schotten, verpleegdeken of tentbed.
  • Fixatie (fysiek)/holding: het vasthouden van een patiënt door één of meerdere verpleegkundigen of hulpverleners. Het gaat dan om fysieke fixatie niet in het kader van een andere maatregel. Fysieke fixatie ten behoeve van een andere maatregel, zoals het gaan toepassen van dwangmedicatie of het gaan inzetten van een separatie wordt niet gerekend tot fysieke fixatie.

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie (parenteraal met fysiek verzet): het onder dwang of in een noodsituatie toedienen van intramusculaire medicatie, waar de patiënt zich tegen verzet.

Dwangmedicatie (oraal onder dwang onder 18 jaar): het onder dwang of in een noodsituatie toedienen van orale opgedrongen medicatie, waar de patiënt (onder 18 jaar) weinig of geen mogelijkheden heeft om deze niet te nemen, ofwel omdat er sprake is van overmacht, ofwel omdat de patiënt anders intramusculaire medicatie krijgt toegediend.

Vocht

Indien vocht oraal of parenteraal onder fysiek verzet wordt toegediend, dient dit in alle gevallen in argus te worden vastgelegd met het tijdstip waarop de toediening geschiedt.

Voeding

Indien voeding oraal of parenteraal onder fysiek verzet wordt toegediend, dient dit in alle gevallen in argus te worden vastgelegd met het tijdstip waarop de toediening geschiedt.

Overig (nno, geen insluiting)

Het gaat hierbij om niet nader omschreven en geen insluiting betreffende (zeldzaam voorkomende) vrijheid beperkende interventies, die niet onder bovenstaande items zijn vervat.

Overig (ECT)

Elektroshock behandeling tegen de wens van de patiënt als onderdeel van dwangbehandeling is een uiterst zeldzame interventie, die landelijk gezien enkele malen per jaar wordt toegepast en waarvoor de procedure om deze toe te passen zeer stringent is. Deze interventie dient in argus te worden vastgelegd indien het onder zichtbaar verzet wordt toegepast.

ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
argus,argusepisode,attribuut,bestand

MateVerzet

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Verzet is in Argus met drie begrippen omschreven. Deze begrippen hebben een toenemende mate van onvrijwilligheid. Verpleegkundigen leggen Argus vast als observatie-instrument. Het kan zo zijn dat men op het moment van vastleggen het precieze juridische kader (artikel 38c, 39 of 40 BOPZ) noch de juridische status (IBS, RM TBS,ISD of schorsing) weet.

Mate van verzet is daarom opgedeeld in objectiveerbare categorieën. Aansluitend aan het inzetten van de maatregel kan de arts gebeld worden om het juridische kader te melden (artikel 38c of 39 BOPZ) aan de inspectie en eventueel een IBS bij de burgermeester aan te vragen. Bij alle episodes waarbij een interventie wordt toegepast dient de mate van verzet te worden ingevuld. Argus kent de volgende indeling:

  • Verzet zichtbaar/merkbaar: Het initiatief voor de interventie gaat uit van de hulpverlener; de patiënt verzet zich fysiek, verbaal, of merkbaar dan wel zichtbaar non-verbaal tegen de interventie.
  • Verzet niet zichtbaar/merkbaar; Het initiatief voor de interventie gaat uit van de hulpverlener; de patiënt stemt hiermee in of verzet zich niet zichtbaar dan wel merkbaar.
  • Op eigen verzoek: Het initiatief voor de interventie gaat uit van de patiënt.
  • Onbekend: het is niet bekend welk van de bovenstaande categorieën van toepassing is.
ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
argus,argusepisode,argusjuridischkader,attribuut,bestand

JuridischKader

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Per episode wordt er een juridisch kader aangeleverd door middel van het attribuut JuridischKader. Onder welke codes deze aangeleverd kunnen worden vindt u in de SBG ARGUS CODELIJSTEN (Documenten / Handleidingen)

De BOPZ kent drie grondslagen voor dwang c.q. behandeling tegen de wil van de patiënt. Ten eerste bij onvoorziene noodsituatie (artikel 39, ook wel M of M-Nood genoemd). Deze mag niet meer dan zeven dagen duren. Ten tweede als dwangbehandeling (artikel 38c). Een dwangbehandeling moet in het behandelplan zijn opgenomen en mag niet meer dan een half jaar duren. Ten derde beperkingen in rechten en bewegingsvrijheid (artikel 40). Als de maatregelen op verzoek van patiënt worden toegepast is er sprake van een Middel of Maatregel akkoord en is er geen (BOPZ-)kader, maar gelden de algemene regels uit de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Ook bij gevaar dat los staat van de psychische ziekte geldt de WGBO. Wanneer een patiënt zich bijvoorbeeld verzet tegen het gebruik van een infuus of een katheter kan de arts besluiten tot fixatie onder de WGBO. Dwangmaatregelen onder de WGBO, die plaatsvinden op een BOPZ aangemerkte afdeling, moeten ook geregistreerd en aangeleverd worden. WGBO maatregelen moeten aangeleverd worden met Juridisch kader: interventie akkoord.

ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
argus,argusepisode,argusjuridischkader,attribuut,bestand
top