Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Minimale Dataset

Hier vindt u informatie over welke gegevens zorgaanbieders maandelijks bij SBG aanleveren.

Behandelaar

Laatst gewijzigd op: 27 juni 2017

Een zorgaanbieder kan ervoor kiezen om rapportages niet alleen op locatieniveau, maar ook op het niveau van de behandelaar mogelijk te maken. Het gaat hier om de behandelaren die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt. Deze gegevens zijn niet zichtbaar voor de zorgverzekeraars.

De behandelaar valt onder het zorgtraject en voert het zorgtraject uit. Per zorgtraject kunnen meerdere behandelaars actief zijn en aangeleverd worden. Voor iedere behandelaar dient aangegeven te worden of het een primaire behandelaar betreft of een nevenbehandelaar. Op dit moment worden alleen primaire behandelaren in de BRaM-rapportages getoond.

brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,onderzoeker,uitlegtoelichting
attribuut,behandelaar,element

Alias

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017
Indien de zorgaanbieder informatie aanlevert over de behandelaar, dan wordt als alias van de behandelaar een anonieme code aangeleverd.

primairOfNeven (type behandelaar)

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Een primaire behandelaar is degene die (het grootste deel van) de behandeling uitvoert. Het behandeleffect van de onder het zorgtraject vallende DBC-trajecten komt op het conto van een primaire behandelaar te staan. Er kunnen per zorgtraject meerdere primaire behandelaren worden aangeleverd. In dat geval wordt het behandeleffect van de onderliggende DBC-trajecten aan alle aangegeven primaire behandelaren toegewezen.

Om verschillende types behandelaar te onderscheiden is voor een andere terminologie gekozen dan gebruikelijk is in de GGZ. Daar wordt in het geval van meerdere behandelaars onderscheid gemaakt tussen een ‘hoofdbehandelaar’ en één of meerdere andere behandelaars.

De hoofdbehandelaar heeft de (medische) eindverantwoordelijkheid maar dit hoeft niet degene te zijn die de ‘therapeutisch prestatie’ levert. Een primaire behandelaar kan, maar hoeft dus niet de (medisch) eindverantwoordelijke voor de behandeling te zijn. Nevenbehandelaars zijn alle overige behandelaars die aan de behandeling hebben bijgedragen, maar aan hen wordt geen behandeleffect toegewezen.

De informatie op basis waarvan de primaire behandelaar of behandelaars worden aangegeven bevindt zich in de meeste gevallen in het EPD van de instelling. Bij twijfel over wie aangemerkt kan worden als primaire behandelaar kan het volgende een richtlijn zijn: de primaire behandelaar is de persoon voor wie de meeste tijd binnen het zorgtraject geschreven is.

top