Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Indicatoren

Hier vindt u alle informatie over het aanleveren van de wettelijke verplichte prestatie-indicatoren en de rol die SBG daarin speelt als gegevensmakelaar.

Effectiviteitsindicatoren

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,uitlegtoelichting
effectiviteitsindicatoren

Algemene informatie, wat is er veranderd ten opzichte van 2013

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Deze indicatorenset is in lijn gebracht met de SBG aanlevering en definities. Dat betekent dat u alleen op de meetdomeinen aanlevert die u ook bij SBG aanlevert en niet meer op alle meetdomeinen. En dat betekent dat men dus niet zelfstandig een delta-T hoeft te berekenen zoals voorgaande jaren het geval was. Maar het betekent ook dat als er geen data in BRaM beschikbaar zijn, de data niet kunnen worden aangeleverd, ook niet een eigen berekende delta-T. Deze is immers niet te controleren door SBG, hetgeen wel het geval is voor alle data die wordt aangeleverd bij SBG. Deze data hebben een acceptatietraject doorlopen en worden geregeld geaudit. Op die manier controleert SBG continu de datakwaliteit.

Alleen data die via maandelijkse aanleveringen structureel zijn aangeleverd (SBG noemt dat de status "reguliere aanlevering"), zullen aan ZiNL worden aangeleverd. 

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,uitlegtoelichting
effectiviteitsindicatoren

Aan te leveren indicatoren

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De effectiviteitsindicatorenset bestaat op hoofdlijnen uit deze componenten, te vinden op de Transparantiekalender:


Concreet betekent dit de aanlevering van:

  1. de respons per aanwezig zorgdomein;
  2. de behandeluitkomst van elk (binnen het zorgdomein) met een Delta-T (inclusief betrouwbaarheidsinterval) beschikbare meetdomein (zowel primair als overig), voor verslavingszorg is dit geen Delta T maar het percentage abstinent;
  3. het percentage gesloten DBC’s met afsluitreden 1 en 14, conform onderstaande overzicht:
De aanlevering betreft alle aangeleverde gesloten DBC’s in boekjaar 2016 zoals bekend in BRaM rapportages respons en behandeleffect op 1 juni 2017.

LET OP: deze aanlevering kan alleen gedaan kan worden voor DBC gefinancierde zorg. Dat is voor boekjaar 2016 de afspraak. Aanlevering voor AWBZ gefinancierde zorg is uitgesloten voor verslagjaar 2016.

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,uitlegtoelichting
effectiviteitsindicatoren

Het verzamelen van indicatoren

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De effectiviteitsindicatoren zijn gebaseerd op de uitkomstinformatie van ROM-metingen. Binnen de GGZ zijn er concrete afspraken gemaakt over ROM inzet in het primair proces en het aanleveren van deze data aan SBG. Ruim 250 instellingen leveren hun ROM data aan bij SBG.

Door de gewijzigde definities hoeft er geen extra uitvraag en (her)berekening op deze set plaats te vinden. De data wordt immers continue verzameld en maandelijks aangeleverd bij SBG. Organisaties die wel ROM data verzamelen maar deze (nog) niet aanleveren bij SBG, kunnen niet aan hun wettelijke verplichting voldoen. Zij dienen dan ook haast te maken met het opstarten van de SBG aanlevering zodat zij volgend jaar wel de data kunnen aanleveren.

Voor de verzameling van data gelden alle bij SBG van toepassing zijnde richtlijnen en protocollen.

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
effectiviteitsindicatoren

Aanlevering: informatie over SBG aanlevering

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het bestuur van SBG heeft ingestemd met de rol die SBG kan vervullen als gegevensmakelaar. Dit betekent concreet dat SBG een extra service verleent, namelijk het doorleveren van data aan het Zorginstituut Nederland (ZiNL). Voor zorgaanbieders betekent dit een substantiële besparing dit jaar en de aankomende jaren in de kosten van dataverzameling, data-aanbieding en controle zoals eerdere jaren van toepassing was. En wellicht nog belangrijker, de data is gebaseerd op een procesmatige, gecontroleerde en actuele data-aanlevering door zorgaanbieders. De getoonde resultaten zijn betrouwbaar en vergelijkbaar, met inachtneming van de standaard SBG disclaimer over het benutten van deze data, zoals deze te vinden is in BRaM bij de behandeluitkomst rapportages.

Het ZiNL ontvangt data die op de transparantiekalender staan. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht deze data aan te leveren, maar kunnen dit niet individueel doen. De aangeleverde data wordt gepubliceerd in het Openbaar Databestand (ODB). De NZa is toezichthouder op dit proces en zal naar verwachting gaan rappelleren indien een zorgaanbieder niet aan zijn verplichtingen voldoet. 

SBG maakt vanaf 2015 jaarlijks een export van de gevraagde indicatoren. Uiteraard kan een instelling hier bezwaar tegen maken. De data van deze instelling worden dan niet in de export opgenomen. Ook kan het zo zijn dat u nog niet in staat bent om data aan te leveren, ook dan is het belangrijk dit via hetzelfde formulier kenbaar te maken.

De data die in het export worden verzameld betreffen de data die in BRaM staan op 1 juni 2017. Er vindt geen accorderingstraject plaats op deze dataset. Als u geen bezwaar maakt worden deze data automatisch doorgeleverd.

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
effectiviteitsindicatoren

Wat moet ik als instelling doen?

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017
  1. Indien u niet wilt dat uw data door SBG wordt aangeleverd aan ZiNL, maak dan schriftelijk bezwaar. U vindt het formulier bezwaar aanlevering indicatoren op onze Documentenpagina onder Formulieren. U gebruikt dit formulier ook als u om wat voor reden dan ook niet in staat bent om data aan te leveren. Deze informatie wordt aangeleverd bij ZiNL. 
  2. Controleer uw data in BRaM ruim voor 1 juni 2017. Correctie van respons en behandeleffectdata is complex en vraagt veel tijd. Het maandelijks controleren van data voorkomt een hoop werk, ook in dit traject.


bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,uitlegtoelichting
effectiviteitsindicatoren
top