Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Indicatoren

Hier vindt u alle informatie over het aanleveren van de wettelijke verplichte prestatie-indicatoren en de rol die SBG daarin speelt als gegevensmakelaar.

Veiligheidsindicatoren

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
effectiviteitsindicatoren

Algemene informatie

Laatst gewijzigd op: 14 mei 2018

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) houdt volgens de kwaliteitswet zorginstellingen toezicht op de kwaliteit van de zorg die zorginstellingen verlenen. Dit gebeurt onder andere door de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verslavingszorg (VZ) en de kwaliteitsindicatoren Forensische Zorg (FZ). Voor de IGJ maken de indicatoren deel uit van het Risico-indicatorentoezicht. Deze indicatoren maken vanaf verslagjaar 2014 deel uit van de indicatoren op de transparantiekalender van het ZiNL. Dit betekent dat de IGJ deze indicatoren niet meer zelf uit zal vragen, maar deze informatie ophaalt bij het ZiNL. SBG verzamelt deze informatie middels een jaarlijkse webenquete en levert dit aan bij ZiNL, tezamen met de overige verplichte indicatoren. 

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
veiligheidsindicatoren

Aan te leveren indicatoren

Laatst gewijzigd op: 01 oktober 2018

De basisset Geestelijke gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ/VZ) en de basisset Forensische zorg (FZ) zijn inhoudelijk geharmoniseerd in één basisset. Maar instellingen die zowel GGZ/VZ als forensische zorg leveren dienen twee indicatorensets in te vullen!

In het kader van het terugdringen van administratieve lasten zal de IGJ geen aparte uitvraag meer opvragen bij de PPC’s en FPC’s naar de veiligheidsindicatoren. De IGJ streeft er naar om binnen deze specifieke zorgsector aan te sluiten bij bestaande registraties. Voor het toezicht op deze zorgsector is de inspectie op zoek naar andere indicatoren/werkwijze die beter aansluit op deze sector. Voor het risicogestuurd toezicht op de GGZ instellingen en de daarbij horende forensische afdelingen blijven deze veiligheidsindicatoren wel van belang.

De basisset over verslagjaar 2017 is ongewijzigd ten opzichte van 2016 en bestaat uit de volgende indicatoren:

  • Indicator Somatisch Screening 
  • Indicator Tijdig contact na ontslag uit kliniek 
  • Indicator Beschikbaarheid medicatieoverzicht 
  • Indicator Separaties 

De GGZ /VZ/FZ indicatoren zijn terug te vinden op de Transparantiekalender (ZiNL) of op de site van IGJ 

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
veiligheidsindicatoren

Het verzamelen van indicatoren

Laatst gewijzigd op: 04 januari 2018

De indicatoren die moeten worden aangeleverd zijn doorgaans in het primair proces vastgelegd. De manier van vastleggen en het moment waarop dit gebeurt is niet gestandaardiseerd. Dat betekent dat voor de verzameling van deze indicatoren (nog) geen eenduidige werkwijze kan worden ontwikkeld zoals bij de effectiviteitsindicatoren. Dit is wel een ambitie voor de toekomst. Immers, waar administratieve druk kan worden verminderd, moeten de kansen die er liggen worden benut. In dit document worden de indicatoren toegelicht en staan de vragen onder elkaar die moeten worden ingevuld.

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
veiligheidsindicatoren

Aanlevering

Laatst gewijzigd op: 01 oktober 2018

SBG verzamelt de aanlevering van de veiligheidsindicatoren en levert deze door aan ZiNL. Aangezien er geen standaardisatie in het vastleggings- en aanleverproces bestaat, afgezien van de ARGUS-registratie, betekent dit dat een afwijkend model wordt gehanteerd voor het verzamelen van deze dataset, namelijk via een web enquête. Hier kunt u de gevraagde gegevens invullen. Hanteer bij het invullen als handleiding de gids Risico-indicatoren 2017 van de IGJ. 

SBG heeft de ARGUS registratie overgenomen van het Casus Register en is een traject gestart om de registratie verder te professionaliseren. Dit betekent dat SBG vanaf verslagjaar 2015 de ARGUS gegevens gaat verzamelen. De IGJ zal deze ontwikkelingen op de voet volgen en indien mogelijk hierbij aansluiten zodat indicator “Separatie” in de toekomst wellicht kan vervallen. De ARGUS data worden niet aan ZiNL opgeleverd. 

De basisset Geestelijke gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ/VZ) en de basisset Forensische Zorg (FZ) zijn inhoudelijk geharmoniseerd in één basisset, wat betekent dat de vragen voor zowel de GGZ/VZ als de FZ gelijk zijn getrokken. Dit betekent niet dat de vragenlijst gezamenlijk voor zowel de GGZ als de FZ kan worden gevuld. Alle SBG contractanten ontvangen van SBG een mail met daarin de link naar de online vragenlijst en een unieke code die nodig is om de online-vragenlijst te kunnen invullen. De online vragenlijst kan vanaf ontvangst van de code worden ingevuld. Let op: instellingen die zowel GGZ/VZ als FZ leveren, dienen dus 2 indicatorensets in te vullen. U kunt de u toegezonden inlogcode gebruiken om de gegevens over de GGZ/VZ -afdelingen aan te leveren. Voor de FZ -afdelingen ontvangt u een aparte inlogcode.

In het kader van het terugdringen van administratieve lasten zal de IGJ geen aparte uitvraag meer opvragen bij de PPC’s en FPC’s naar de veiligheidsindicatoren. De IGJ streeft er naar om binnen deze specifieke zorgsector aan te sluiten bij bestaande registraties. Voor het toezicht op deze zorgsector is de inspectie op zoek naar andere indicatoren/werkwijze die beter aansluit op deze sector. Voor het risicogestuurd toezicht op de GGZ instellingen en de daarbij horende forensische afdelingen blijven deze veiligheidsindicatoren wel van belang.

Indien u geen mail met een code heeft ontvangen of nog een aparte code voor de FZ wilt ontvangen, kunt u via dit formulier de link en de invulcode aanvragen. Let op: dit is alleen zinvol indien de indicatoren nog kunnen worden aangeleverd.

N.B.  Instellingen die alleen in het kader van de WMO beschermd/ begeleid wonen of opvang aanbieden (RIBW en Federatie Opvang instellingen) zijn niet verplicht deze veiligheidsindicatoren over het jaar 2017 aan leveren. De uitvraag 2017 is niet op deze instellingen van toepassing. Indien u niet zeker bent of u de vragenlijst dient in te vullen, kunt u een mail sturen naar indicatorenGGZ@igj.nl.     

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan
veiligheidsindicatoren

Wat moet ik als instelling doen

Laatst gewijzigd op: 01 oktober 2018
  1. Verzamel de gevraagde data op basis van de gegevens in uw bronsystemen.
  2. Hanteer als leidraad de vragen in het pdf en vul deze vragen eerst op papier in voordat u de web enquête gaat invullen.
  3. Lever deze data aan zodra de webportal is opengesteld (op basis van de uitnodiging die u van SBG ontvangt), de portal is beschikbaar van 1 juni 2018 tot en met 30 september 2018. Alle SBG contractanten ontvangen een uitnodiging met invulcode, ook als u niet verplicht bent deze set aan te leveren. U kunt dit in de enquête aangeven. Vul dus altijd de enquête in!              N.B. DE TERMIJN VOOR HET INVULLEN IS INMIDDELS VERSTREKEN
bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
veiligheidsindicatoren
top