Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Indicatoren

Hier vindt u alle informatie over het aanleveren van de wettelijke verplichte prestatie-indicatoren en de rol die SBG daarin speelt als gegevensmakelaar.

Algemeen

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,uitlegtoelichting
cliëntervaringsindicatoren,cqi,effectiviteitsindicatoren,veiligheidsindicatoren

Wat zijn prestatie-indicatoren

Laatst gewijzigd op: 04 januari 2018

Het aanleveren van prestatie-indicatoren is een jaarlijks terugkerende uitvraag en betreft een wettelijke aanleververplichting van instellingen. De prestatie-indicatorenset geeft de afspraken weer die partijen in het veld hebben gemaakt om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Deze set is terug te vinden op de Transparantiekalender waarin precies omschreven staat welke data verzameld moeten worden. Zorginstituut Nederland (ZiNL) ontvangt deze data en publiceert ze in het Openbaar Databestand (ODB). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toezichthouder op dit proces en zal op termijn gaan handhaven op deze wettelijk verplichting.

De set voor 2016 voor GGZ Zorgaanbieders bestaat uit drie onderdelen en is grotendeels ongewijzigd ten opzichte van 2015:

1. Cliëntervaringsindicatoren (CQi)

2. Effectiviteitsindicatoren (SBG Delta-T)

3. Veiligheidsindicatoren

Per onderdeel worden de wijzigingen voor 2016 nader toegelicht.

Ad. 1 Cliëntervaringsindicatoren
De uitvraag van de cliëntervaringsindicatoren is op enkele onderdelen gewijzigd:
a. De GGZ thermometer vervalt net als in verslagjaar 2014 en 2015 voor de externe verantwoording. Geadviseerd wordt om deze voor intern kwaliteitsbeleid (uiteraard in afstemming met gemeenten) wel te continueren.
b. De CQI BW en RIBW vervalt voor de externe verantwoording. Geadviseerd wordt om deze voor intern kwaliteitsbeleid (uiteraard in afstemming met gemeenten) wel te continueren.

Let op: Verslagjaar 2015 was het laatste jaar waarin u de uitvraag op basis van een steekproef via een meetbureau kon organiseren. Veldpartijen hebben gewerkt aan een modulair opgebouwde nog kortere CQi vragenlijst (ambulant als basis) met daarbij een aanvullende module voor mensen met klinisch verblijf of mensen met EPA. Vanaf verslagjaar 2016 dient u dan ook deze nieuwe verkorte CQi vragenlijst in uw ROM systeem op te nemen en via SBG aan te leveren. U vindt hierover alle benodigde informatie op de website. Indien u reeds werkt met de actuele verkorte CQi lijst, dan kunt u deze gewoon blijven gebruiken in 2016, mits geïntegreerd in uw ROM systeem. Het merendeel van de CQi aanleverende instellingen heeft deze overstap reeds in 2015 gemaakt en kan BRaM al raadplegen voor de resultaten op de CQi.
Al met al betekent dat 2016 een belangrijk overgangsjaar wordt voor de introductie van de nieuwe verkorte CQi ambulant én klinisch in de ROM systematiek voor de gehele cure, care en klinische GGZ populatie. De verantwoording over verslagjaar 2016 vindt uitsluitend plaats op basis van de verkorte CQi (versie 2012). Vanaf 2017 wordt uitsluitend de nieuwste en ultra korte CQi versie 2016 aangeleverd voor zowel ambulante als klinische behandelingen.

Ad. 2 Effectiviteitsindicatoren
Geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.

Ad. 3 Veiligheidsindicatoren
Geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Aandachtspunt: zorgaanbieders die GGZ en FZ zorg bieden moeten evenals vorig jaar het formulier voor beide onderdelen apart invullen. Zorgaanbieders ontvangen in maart 2018 hiervoor een uitnodiging via de mail. Dit jaar ontvangen alle zorgaanbieders deze mail. Als de set niet op de betreffende instelling van toepassing is, dan kan dit in de enquête of via het bezwaar formulier kenbaar worden gemaakt. 

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
prestatieindicatoren

Hoe komen ze tot stand

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De prestatie-indicatoren worden beoordeeld op hun bijdrage aan het kwaliteitsproces in de zorg. Daar zijn meerdere partijen bij betrokken, want alleen in gezamenlijkheid kunnen meetinstrumenten (=prestatie-indicatoren met achtergrondinformatie) worden aangeboden ten behoeve van de Transparantiekalender. Partijen die hierover afspraken maken zijn: het Landelijk Platform GGZ, Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland en overige vertegenwoordigers van instellingen.

ZiNL toetst de aangeleverde kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten en plaatst ze vervolgens in het register.

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling (NKO) heeft opdracht gegeven om voor de nieuwe zorgstandaarden indicatoren te ontwikkelen. Deze zullen op termijn de huidige set gaan vervangen. 

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,geencontract,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
prestatieindicatoren

Gegevensmakelaar

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De manier van aanleveren is veranderd. Voor ZiNL is het belangrijk dat informatie op een betrouwbare en vergelijkbare manier wordt aangeleverd conform de daarvoor geldende richtlijnen omtrent veiligheid van dataverkeer en bescherming van persoonsgegevens. Om die reden ontvangt ZiNL alleen gegevens via zogenaamde gegevensmakelaars. Partijen in het veld die data moeten aanleveren, geven aan wie voor hen de aangewezen gegevensmakelaar is. SBG is zo’n gegevensmakelaar.

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,geencontract,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
prestatieindicatoren

Waar vind ik de informatie

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Informatie over de prestatie-indicatoren is te vinden op de site van ZiNL. Op deze site is meer achtergrondinformatie te vinden over de Transparantiekalender, de meetinstrumenten en de toetsingscriteria.

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,geencontract,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
prestatieindicatoren

Publicatie data

Laatst gewijzigd op: 04 januari 2018

De prestatie-indicatoren die op de Transparantiekalender zijn geplaatst worden door ZiNL gepubliceerd in het Openbaar Databestand (ODB). Zoals de naam al zegt, dit ODB is voor iedereen toegankelijk.  Ze zijn bedoeld om de professionele gebruiker, zoals zorgverzekeraars, zorginstellingen en onderzoekers, van kwaliteitsgegevens te voorzien. Tevens kan de informatie worden gebruikt voor cliëntkeuzeinformatie.

bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,geencontract,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
prestatieindicatoren

Deadline aanlevering

Laatst gewijzigd op: 04 januari 2018

De deadline voor de aanlevering van de prestatie-indicatoren 2016 was 1 juli 2017. Per indicator is te lezen welke processtappen noodzakelijk zijn om deze deadline te halen. 

n.b. Gegeven de discussie over ROM en privacy is de gegevensset 2016 over effectiviteit en cliëntervaring nog niet aangeleverd. Voor de set over verslagjaar 2017 is nog geen deadline vastgesteld.

levertdataaan,uitlegtoelichting
prestatieindicatoren
top