Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Data aanleveren

Hier staat beschreven op welke wijze data bestanden door zorgaanbieders bij SBG aangeleverd moeten worden en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

Documenten en contracteren SBG

Laatst gewijzigd op: 27 juni 2017

Om data bij SBG aan te mogen leveren is het noodzakelijk een overeenkomst met SBG af te sluiten. Een aantal formele documenten vormen de basis voor deze overeenkomst. U vindt de formele documenten op onze documentenpagina

Naast deze formele documenten zijn er op onze documentenpagina ook verschillende documenten, handleidingen en invulformulieren beschikbaar om het proces van aanleveren en beheren te ondersteunen.

Alle documenten kunt u hier downloaden.

algemeen,bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,formulieren,geencontract,implementatiemedewerker,levertdataaan
initieleaanlevering

Contracteren

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De Overeenkomst

De SBG aansluitvoorwaarden Zorgaanbieders bestaat uit vier documenten: de overeenkomst zelf, het SBG Dataprotocol, de SBG Minimale Data Set en het SBG Kwaliteitsdocument. Daarnaast is het noodzakelijk dat u de ALGEMENE AANSLUIT- EN BEWERKERSVOORWAARDEN STICHTING ZORGTTP ook afsluit. De aansluitvoorwaarden en overige documenten worden hieronder kort toegelicht.

SBG Aansluitvoorwaarden Zorgaanbieders 

De SBG aansluitvoorwaarden Zorgaanbieders is de feitelijke overeenkomst die de zorgaanbieder en SBG tekenen ter bevestiging van deelname aan de landelijke benchmark. De Aansluitvoorwaarden Zorgaanbieders beschrijft:

 1. Het doel van de overeenkomst
 2. De structuur van de organisatie
 3. en op hoofdlijnen:
  • de aanlevering en toegang van de data
  • de aanvullende data en rapportages
  • ingang en duur van de overeenkomst
  • het wijzigingsbeding.

Het wijzigingsbeding vormt een belangrijk onderdeel van de SBG aansluitvoorwaarden Zorgaanbieders. Hierin is vastgelegd dat onder strikte voorwaarden het Dataprotocol en de overige documenten eenzijdig vanuit de Stichting gewijzigd kunnen worden. De strikte voorwaarden voorzien in een besluit van het bestuur. In de Aansluitvoorwaarden Zorgaanbieders staat dat u als aanbieder SBG inzicht dient te verschaffen in het aantal DBC-trajecten binnen uw organisatie.

SBG Dataprotocol

In het SBG DATAPROTOCOL staan afspraken over het correct beheren en ontwikkelen van SBG-informatie en het regelt de rechten en verplichtingen ten aanzien van de SBG-informatie. De belangrijkste onderdelen zijn de volgende:

 1. de verschillende Gebruikersgroepen
 2. de doelen voor gegevensverzameling
 3. de gebruiksrechten en gebruik van de gegevensverzameling
 4. de verantwoordelijkheden van de partijen met betrekking tot:
  • aanlevering van data
  • beheer van data
  • bewerking van data
  • verstrekking, oftewel rapportage.

SBG Minimale Dataset (MDS)

De SBG Minimale Dataset, ook wel; MDS, is het document waarin exact is beschreven welke attributen (minimaal) door de zorgaanbieder dienen te worden aangeleverd. De MDS bevat onder meer achtergrondgegevens van de patiënt, gegevens over het DBC-traject en gegevens van de ROM-metingen. In dit document is aangegeven welke attributen verplicht en welke (voorlopig) optioneel zijn bij de aanlevering en welke attributen worden versleuteld. Om de inspanning door de zorgaanbieder zoveel mogelijk te beperken, is daar waar mogelijk al aangesloten bij bestaande standaarden in de zorg, zoals bijvoorbeeld DIS/NZa richtlijnen.

SBG Kwaliteitsdocument

Het SBG KwaliteitsdocumenT is opgesteld om de kwaliteit van SBG te waarborgen. Deze processen en procedures dienen om de integriteit en validiteit van de gegevensverzameling te garanderen en te zorgen dat deze voldoen aan de wet- en regelgeving. Alle procedures doen recht aan de letter en geest van het SBG Dataprotocol.

Algemene aansluit- en bewerkersvoorwaarden Stichting ZorgTTP

Data-aanlevering aan SBG gaat via de Stichting ZorgTTP die de data pseudonimiseert en versleuteld. Met deze voorwaarden wordt de relatie tussen zorgaanbieders en ZorgTTP juridisch geformaliseerd, waarmee recht wordt gedaan aan de wettelijke vereisten. Het is noodzakelijk dat de juridische relatie tussen zorgaanbieders als verantwoordelijken en ZorgTTP als bewerker van data op een juiste manier is vormgegeven. Deze aansluit- en bewerkersvoorwaarden sluit u af met ZorgTTP. Om voor u de administratieve last zo laag mogelijk te houden faciliteert SBG het contacteren met ZorgTTP voor u.

Hoe te contracteren?

Voordat men deel kan nemen aan de landelijke benchmark dienen de Aansluitvoorwaarden te zijn afgesloten tussen de zorgaanbieder en SBG. Hiertoe dient de SBG AANSLUITVOORWAARDEN ZORGAANBIEDERS, bijlagen en de ALGEMENE AANSLUIT- EN BEWERKERSVOORWAARDEN STICHTING ZORGTTP te worden ondertekend door beide partijen. Ondertekening gebeurt in de volgende stappen:

Stap 1: lezen van de SBG AANSLUITVOORWAARDEN ZORGAANBIEDERS, bijlagen en ALGEMENE AANSLUIT- EN BEWERKERSVOORWAARDEN STICHTING ZORGTTP.

Stap 2: toezenden van de contractgegevens van uw organisatie tezamen met de gegevens van de bevoegd ondertekenaar via het invulformulier op onze website. Het betreft de volgende gegevens:

 1. De statutaire naam van de organisatie
 2. Het statutaire adres van de organisatie
 3. De exacte naam van de rechtsgeldig vertegenwoordiger (de contractant)
 4. De ingangsdatum van het contract
 5. Uw AGB code (8 cijfers)
 6. KvK nummer

Stap 3: SBG stuurt u naar aanleiding van uw bericht binnen 10 werkdagen een brief met informatie op welke wijze u de Aansluitvoorwaarden kunt accepteren. 

Bepalen van de Bruto-N: uitvraag totaal aantal DBC's

In de SBG AANSLUITVOORWAARDEN ZORGAANBIEDERS staat in artikel 5 dat u SBG inzicht dient te verschaffen in het aantal DBC-trajecten van uw organisatie. SBG ontvangt deze gegevens van DIS (DBC Informatie Systeem) en dan uitsluitend de geaggregeerde gegevens over aantallen gedeclareerde DBC trajecten per maand. Informatie over bijvoorbeeld de aard van de DBC trajecten wordt door DIS niet aan SBG gemeld.

Om te kunnen verifiëren of het aantal door u aangeleverde DBC-trajecten overeenkomt met het daadwerkelijke aantal gedeclareerde DBC-trajecten heeft SBG een schatting nodig van het totaal aantal DBC-trajecten van uw organisatie. Dit aantal, Bruto-N, gebruiken wij als controlemogelijkheid; we kunnen checken of het aangeleverde aantal afgesloten DBC-trajecten overeenkomt met wat men op grond van de Bruto-N mag verwachten. Indien dit sterk afwijkt, wordt contact met u opgenomen.

algemeen,bestuurmanagerbeleidsmed,geencontract,juridisch
contract

Overige documentatie

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Naast de formele documentatie stelt SBG een aantal documenten ter beschikking die ondersteunend zijn bij het tot stand komen, controleren en beheren van data-aanleveringen.

Handleidingen

 • SBG stappenplan data aanleveren
 • SBG Stappenplan Argusdata aanleveren
 • SBG Codelijsten
 • SBG Datacontroleprotocol
 • SBG Werkinstructie voor de verkorte CQI ambulant en klinisch
 • SBG Communicatie- en Implementatieplan CQi-GGZ-VZ
 • Codeboeken CQI GGZ Verslagjaar

Formulieren

 • SBG Invulformulier OPSTARTEN
 • SBG Invulformulier beheer inrichting BRaM
 • SBG Formulier Herstelaanlevering 1 maand na de deadline 
 • SBG Formulier Bezwaar Aanlevering Indicatoren 

Technische documentatie

 • SBG XSD
 • PVM installatie
 • SBG Voorbeeld XML zonder Argus
 • SBG Voorbeeld XML incl Argus 


Het Stappenplan Data Aanleveren en de Codelijsten

Het Stappenplan en de Codelijsten bieden informatie, verwijzingen en tips die zinvol zijn voor een succesvolle aanlevering bij SBG. Het bevat informatie voor projectleiders, implementeerders en ICT’ers over de stappen die u moet doorlopen om gegevens in de SBG database te krijgen. Het Stappenplan en de Codelijsten zijn aanvullend op de formele documentatie en de informatie op de website.

Invulformulieren

Naast de formele documentatie, het Stappenplan en de Codelijsten zijn er diverse invulformulieren die u kunt, en soms moet, terugsturen naar SBG.

Technische documentatie

De SBG XSD bevat de technische instructies voor aanleveren van data bij SBG. Dit document is bestemd voor de ICT-medewerker belast met aanlevering. Waar de Minimale Dataset in combinatie met de Codelijsten aangeeft welke informatie aangeleverd wordt, geeft de XSD informatie in welk format de data aangeboden moeten worden. Ook treft u hierin welke velden (in technische zin) vereist zijn.

Zorg TTP

Bestanden worden via Zorg TTP bij SBG aangeleverd. Deze documenten bevatten achtergrondinformatie over het proces van anonimiseren alsmede de installatiehandleiding van de PVM module, nodig om bestanden aan te kunnen leveren.

Alle genoemde documenten vindt u hier.

bestuurmanagerbeleidsmed,formulieren,geencontract,ictmedewerkerdatatechnicus,implementatiemedewerker,levertdataaan,levertnoggeendataaan,uitlegtoelichting
documentatie
top