Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Benchmarken

Hier vindt u uitleg over wat benchmarken is, welk onderzoek wordt gedaan om de benchmark te verbeteren, welke trainingen SBG aanbiedt voor het gebruik van de benchmarkgegevens en welke pilots SBG met het GGZ veld uitvoert.

Wat is benchmarken?

algemeen,behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,huisartspohggz,onderzoeker,patiënt,vrijgevestigde,zorgverzekeraar
benchmark,benchmarken

Benchmarken ≠ ROM ≠ verantwoorden ≠ afrekenen

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Benchmarken is een strategie voor kwaliteitsverbetering. Door te vergelijken met collega’s komt u erachter wat er in uw eigen instelling anders kan. Deze vergelijking kan plaatsvinden in de checkfase van de Plan-Do-Check-Act cyclus. In dit cyclisch proces vindt u opeenvolgend de implementatie van verbeterplannen (plan), het uitvoeren daarvan (do), tussentijds monitoren of de gewenste verandering optreedt (check) en vervolgens analyse van de nieuwe spiegelinformatie (act) als input voor een nieuwe verbeteringsronde.

Het is mogelijk te vergelijken met andere instellingen of met de landelijke benchmark. SBG levert de landelijk universele vergelijkingsinformatie voor de checkfase en richt zich voornamelijk op behandeluitkomsten en patiëntervaringen. De SBG benchmark is daarmee een aanvulling op de al aanwezige kwaliteitscycli van de instellingen die ook al voor kwaliteitsverbetering zorgen. De meerwaarde van de landelijk universele vergelijkingsinformatie is dat u hiermee echt tussen instellingen met praktijkvariatie aan de slag kunt.

Analysefase 

Het bieden van vergelijkingsinformatie is geen doel op zich, maar dient als input voor de analysefase in een PDCA-cyclus.

In die fase komen vragen aan bod als:

1) hoe verhoudt mijn score zich tot de landelijke benchmark?

2) is een andere instelling beter? en

3) waarom is de ander beter?

Voor benchmarken is de “waarom”-vraag de belangrijkste, maar tegelijkertijd het moeilijkst te beantwoorden. In de GGZ kunt u onder meer kijken naar aard en intensiteit van de behandeling, toegepast behandelprotocol en protocoltrouw, timing van behandelplanbesprekingen, wachtlijstbeleid, organisatie van intervisie en opleiding, opleidingsniveau, expertise en ervaring van de behandelaar. Benchmarken leidt zo tot meer inzicht in de onderliggende processen van de eigen en andermans organisatie tegen het licht van de waargenomen verschillen in uitkomsten.

De ene instelling is de andere niet

Werkprocessen van instellingen met een betere behandeluitkomst kunnen niet één op één overgenomen worden. Wat voor de ene zorgaanbieder werkt, hoeft voor de andere zorgaanbieder nog niet te werken simpelweg omdat de ene organisatie de andere niet is.

Zichtbaar maken van behandeluitkomsten en analyse van onderliggende processen zonder dat daar iets mee wordt gedaan leidt niet tot kwaliteitsverbetering. In de planfase worden beloftevolle werkprocessen daarom onderzocht op toepasbaarheid in de eigen organisatie. Nadat de nieuwe werkprocessen zijn ingevoerd (do) wordt gekeken of dit een positief effect heeft op de uitkomsten (check), waarna een nieuwe ronde van analyse en adaptatie begint.

Benchmarken, zoals we dat in de GGZ hebben vormgegeven, maakt gebruik van gegevens die via de ROM meetinstrumenten verkregen zijn. Waar ROM zich richt op het herhaaldelijk meten bij een patiënt ter ondersteuning van de behandeling, is benchmarken een vorm van continue kwaliteitsverbetering.

Benchmarken heeft nog meer doelen dan alleen maatschappelijke verantwoording door een zorgaanbieder. Dit zijn uitkomstenbekostiging door de financier van de zorg en het bieden van keuze-informatie aan patiënten. Deze andere doelen maken wel gebruik van dezelfde vergelijkingsinformatie als benchmarken, maar stellen strengere methodologische eisen aan de verkregen data.

algemeen,behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,huisartspohggz,onderzoeker,patiënt,vrijgevestigde,zorgverzekeraar
benchmark,benchmarken
top