Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Benchmarken

Hier vindt u uitleg over wat benchmarken is, welk onderzoek wordt gedaan om de benchmark te verbeteren, welke trainingen SBG aanbiedt voor het gebruik van de benchmarkgegevens en welke pilots SBG met het GGZ veld uitvoert.

Leerstoel ROM en benchmarken

Laatst gewijzigd op: 23 april 2018

SBG heeft een ambitieuze onderzoeksagenda; ambitieuzer dan de inhoudelijke afdeling van SBG kan bieden. Daarom heeft SBG besloten een leerstoel aan de Universiteit Leiden te sponsoren; per 1 januari 2015 is Edwin de Beurs voor twee dagen per week aangesteld als hoogleraar voor deze leerstoel. Hij doet onderzoek naar ROM en benchmarken in de geestelijke gezondheidszorg en verzorgt ook onderwijs over deze onderwerpen.

Onderzoeksopdracht leerstoel

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De leeropdracht op het gebied van onderzoek is in het structuurrapport als volgt geformuleerd: ‘Het op grote schaal verzamelen van uitkomstgegevens maakt onderzoek mogelijk gericht op:

  1. Verbetering van het meetinstrumentarium (psychometrisch onderzoek)
  2. Onderzoek naar prognostische factoren voor behandeluitkomst (voorspellend onderzoek)
  3. Onderzoek naar het effect van benutting van ROM en Benchmarkgegevens (procesonderzoek).

Bevindingen op de eerste twee onderzoeksterreinen kunnen het wetenschappelijk fundament onder de methodiek van SBG versterken. Het derde onderzoeksterrein, effect van ROM en benchmarken, ligt nog goeddeels braak.

Psychotherapie-onderzoek kent een ruime onderzoekstraditie naar de relatie tussen aard van de behandeling en de uitkomst, veelal onderzocht in ‘randomized clinical trials’. Veel minder onderzocht is de werkzaamheid van therapie-ondersteunende maatregelen zoals ROM. Er bestaan verschillende varianten van ROM (op vaste tijdstippen meten, op klinisch relevante momenten of telkens na een therapiesessie) en verscheidene manieren om behandelaar en cliënt te informeren over de voortgang, maar er is nog maar mondjesmaat onderzoek naar de (relatieve) effectiviteit van deze varianten. Wat betreft benchmarken is nog niet onderzocht of dit een positieve invloed heeft op effectiviteit en efficiëntie van geestelijke gezondheidszorg.

Er zijn in het buitenland enkele benchmarkinitiatieven (onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Australië en de Verenigde Staten), maar de rapportage over de resultaten heeft vooralsnog uitsluitend betrekking op de invoering van benchmarken en niet of benchmarken een kwaliteitsverhogend effect heeft op de zorg. Naast onderzoek naar het fundament onder de benchmarkmethodiek, heeft de leerstoel tot doel deze laatste vraag te onderzoeken: ‘hebben ROM en benchmarken een positief effect op de kwaliteit van de zorg in de GGZ?’

bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,wetenschappelijk,zorgverzekeraar
leerstoelromenbenchmarken,onderzoek

Onderwijsopdracht leerstoel

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De hoogleraar zal zich ook bezig gaan houden met een tweede taak: onderwijs verzorgen op het gebied van ROM en benchmarken, zodat toekomstige generaties hulpverleners in de GGZ worden opgeleid om ROM-gegevens therapeutisch te gebruiken. Het structuurrapport voor de leerstoel zegt over de onderwijstaak:

‘Gezien de vlucht die ROM nu maakt in de GGZ zal er al op korte termijn behoefte ontstaan aan psychologen die kennis hebben van ROM-methodiek, meetinstrumenten en geaggregeerde therapie-uitkomst gegevens (benchmarken). Psychologen moeten goed in staat zijn ROM-gegevens te interpreteren ter ondersteuning van de individuele behandeling van de patiënt. Zij moeten daartoe leren om scores op meetinstrumenten op een begrijpelijke manier aan de patiënt terug te koppelen. Dit impliceert een goede kennis van mogelijkheden en beperkingen van meetinstrumenten die in de GGZ in gebruik zijn, zoals gestructureerde diagnostische interviews, beoordelingsschalen en zelfrapportage vragenlijsten.

Voor kwaliteitsmanagement in instellingen is kennis nodig om op een juiste wijze benchmarkgegevens te interpreteren over de effectiviteit van behandelingen bij groepen patiënten in de organisatie. Deze kennis heeft betrekking op wat psychologische en psychiatrische behandelingen gemiddeld bewerkstelligen in termen van vermindering van klachten, verbetering in functioneren en kwaliteit van leven, en welke factoren van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de behandeling. Voorbeelden van dergelijke factoren zijn beschrijvende achtergrond kenmerken van de patiënt, ernst van de klachten, complexiteit en co-morbiditeit. De leerstoel gaat voorzien in de scholing om die kennis bij te brengen.’

bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,wetenschappelijk,zorgverzekeraar
leerstoelromenbenchmarken
top