Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Benchmarken

Hier vindt u uitleg over wat benchmarken is, welk onderzoek wordt gedaan om de benchmark te verbeteren, welke trainingen SBG aanbiedt voor het gebruik van de benchmarkgegevens en welke pilots SBG met het GGZ veld uitvoert.

Verschillende patiënten

Laatst gewijzigd op: 15 februari 2015

De GGZ is een pluriform veld met veel verschillende patiënten en soorten behandelingen. Hoe kun je de prestaties op zulke verschillende domeinen in één getal uitdrukken? Het antwoord is: dat kan niet. Voor een betekenisvolle benchmark moet je om te beginnen de GGZ opsplitsen in meerdere domeinen, waarbinnen de zorg onderling tenminste minimaal vergelijkbaar is.

SBG deelt de GGZ in zorgdomeinen in. Dit zijn selecties van patiëntengroepen op basis van behandeldoel (cure en care), aard van de aandoening (met en zonder verslaving) en leeftijd. Hierbij wordt de indeling gevolgd zoals die in de GGZ gebruikelijk is; op doorgaans dezelfde manier als GGZ-instellingen hun afdelingen indelen. Op zo’n afdeling ROMt men over het algemeen op dezelfde manier, qua meetfrequentie en gebruikt instrumentarium.

Dankzij het indelen in zorgdomeinen ontstaan groepen behandelingen waarbij de prestatie zich op hetzelfde domein bevindt. Dit prestatiedomein wordt in de SBG terminologie het “meetdomein” genoemd. Voor ieder zorgdomein zijn meerdere meetdomeinen aangewezen waarop de behandelprestatie inzichtelijk gemaakt kan worden. Vaak zijn er binnen een zorgdomein één primair meetdomein, en één of meerdere optionele meetdomeinen. Zo wordt binnen ‘Volwassenen Cure’ de prestatie afgemeten aan ten minste de reductie van de klachten en symptomen. Functioneren is daar een optioneel meetdomein. Bij EPA is functioneren juist het primaire meetdomein, maar kan ook gekeken worden naar klachten of kwaliteit van leven. In de verslavingszorg richt de prestatie zich primair op het terugdringen van het middelengebruik.

Dat wil niet zeggen dat alle trajecten binnen een zorgdomein ook direct één op één met elkaar vergelijkbaar zijn: soms kan het nodig zijn om binnen een zorgdomein verdere subgroepen te onderscheiden, bijvoorbeeld op basis van diagnose of zwaarte of andere patiëntkenmerken. SBG biedt in haar applicatie BRaM mogelijkheden om heel specifieke subgroepen te selecteren voor onderlinge vergelijking.

algemeen,behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,huisartspohggz,onderzoeker,patiënt,uitlegtoelichting,vrijgevestigde,zorgverzekeraar
benchmarken,meetdomeinbehandeleffect,patient,vergelijken,zorgdomein
top