Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
Benchmarken

Hier vindt u uitleg over wat benchmarken is, welk onderzoek wordt gedaan om de benchmark te verbeteren, welke trainingen SBG aanbiedt voor het gebruik van de benchmarkgegevens en welke pilots SBG met het GGZ veld uitvoert.

Bronnen voor verschillen in behandeluitkomsten

Laatst gewijzigd op: 15 februari 2015

Wie in BRaM kijkt, zal al snel verschillen zien tussen de prestaties van de eigen instelling en het landelijk gemiddelde of tussen afdelingen onderling. Je kunt het als instelling bijvoorbeeld beter doen dan de rest of juist wat achterblijven. De vraag is, wat zeggen de verschillen precies?

In het kader van benchmarken vormt vergelijkingsinformatie input voor de analysefase, waarin vragen aan bod komen als:

1)   Is de ander beter?
2)   Waarom is de ander beter?

Als handvat voor de analysefase heeft SBG een model ontwikkeld van mogelijke verklaringen voor verschillen in behandeluitkomsten. De figuur toont vier mogelijke bronnen van variantie in behandeluitkomsten. Twee daarvan hebben betrekking op verschillen in de kwaliteit van de zorg en twee daarvan zijn factoren die daarbuiten liggen.

algemeen,behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,huisartspohggz,onderzoeker,uitlegtoelichting,vrijgevestigde,zorgverzekeraar
benchmarken,vergelijken

Verschillen in behandeluitkomst als gevolg van verschillen in kwaliteit van geboden zorg

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Verschillen in behandeluitkomsten tussen instellingen kunnen veroorzaakt worden doordat de instellingen zorg anders organiseren of omdat ze behandelingen op een andere manier uitvoeren.

Dit zijn verschillen in proces- en structuurkenmerken. Met structuurkenmerken worden zaken bedoeld als het gebouw, het personeel, maar ook de financiën. Proceskenmerken hebben betrekking op welke behandeling wordt aangeboden aan de cliënt en hoe deze behandeling wordt uitgevoerd. Het wel of niet gebruiken van bewezen effectieve behandelingen, protocoltrouw door de behandelaar, of non-specifieke therapiekenmerken zijn voorbeelden van proceskenmerken.

algemeen,behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,huisartspohggz,onderzoeker,uitlegtoelichting,vrijgevestigde,zorgverzekeraar
benchmarken,vergelijken

Verstorende factoren die ten onrechte leiden tot verschillen in behandeluitkomst

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Twee andere bronnen van variantie in behandeluitkomsten tussen instellingen zijn patiëntkenmerken en meetkenmerken. Ook binnen een zorgdomein kunnen patiënten onderling sterk variëren in zorgvraagzwaarte en achtergrondkenmerken. Verschillen in patiëntkenmerken kunnen een verklaring vormen voor uitkomstverschillen, bijvoorbeeld als de ene instelling cliënten met ernstigere psychopathologie in behandeling heeft dan een andere instelling en de ernst van de pathologie verband houdt met de verwachte behandeluitkomst. Wanneer dit zo is kan er ook bij gelijke kwaliteit van geleverde zorg toch een verschil ontstaan in behandeluitkomsten tussen deze twee instellingen. Indien dat het geval is kunnen de behandeluitkomsten hiervoor statistisch gecorrigeerd worden (casemix-correctie).

Verschillen in behandeluitkomsten kunnen ook worden veroorzaakt doordat instellingen de behandeluitkomsten op een andere manier meten. Voorbeelden hiervan zijn het gekozen meetmoment (voorafgaand aan de intake of juist daarna), verschillen in hoe de meting wordt afgenomen (telefonisch, via internet of op papier, alleen of samen met de behandelaar etc.), en het gebruikte meetinstrument (wanneer de ene instelling bijvoorbeeld een responsiever (gevoeliger) meetinstrument gebruikt dan de andere).

algemeen,wetenschappelijk
benchmark,casemix,vergelijken

Ik zie verschillen: wat nu?

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Met behulp van bovenstaande schema kunnen instellingen die willen benchmarken concreet aan de slag in de analysefase van de PDCA-cyclus. Van belang daarbij is dat er aandacht is voor alle vier de mogelijke factoren. Het doel van benchmarken is om op basis van vergelijkingsinformatie praktijkvariatie bloot te leggen. Met deze informatie als werkhypothese kun je als instelling aan de slag om te onderzoeken of wat de andere instelling doet ook voor jou voordelig kan uitpakken (plan) en na implementatie (do) tot een kwaliteitsverbetering kan leiden (check).

algemeen,behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,huisartspohggz,onderzoeker,uitlegtoelichting,vrijgevestigde,zorgverzekeraar
top