Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Inhoudelijke controles - cohort

Laatst gewijzigd op: 03 mei 2018

Naast controles op individuele DBC-trajecten wordt uw bestandsaanlevering ook gecontroleerd op geaggregeerd niveau. Deze controles zijn van belang om vast te kunnen stellen of een bepaalde periode met data betrouwbaar genoeg is om mee te kunnen benchmarken.

Er zijn controles die op cohorten van DBC-trajecten worden uitgevoerd. Een cohort wordt gevormd door alle DBC-trajecten die in een specifieke periode zijn afgesloten. Sommige cohortcontroles worden periodiek door SBG uitgevoerd buiten BRaM om. De Bruto-N-controle wordt echter binnen de verwerking door BRaM zelf uitgevoerd. Deze controle vergelijkt het aantal aangeleverde DBC-trajecten op maandbasis met het aantal aangeleverde DBC-trajecten die de zorgaanbieder declareert bij de zorgverzekeraar. De resultaten van de Bruto-N-controle worden getoond in het Rapport “Volledigheid”.

brambeheerder,dataintegriteit,ictmedewerkerdatatechnicus,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting
afgeslotendbctrajecten,dataprotocol,inhoudelijkecontroles

Bruto-N

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

DBC-trajecten, Bruto-N en controle

Een belangrijk onderdeel van informatiekwaliteit is volledigheid van de aanlevering. Als een zorgaanbieder niet alle DBC’s aanlevert kan dat leiden tot:

  • Vertekening van de respons. Bijvoorbeeld wanneer 10 procent van de DBC’s niet wordt aangeleverd, kan een werkelijke respons van 50 procent stijgen naar 55. Dit betekent een onterechte ophoging van de respons van 5 procent.
  • Vertekening van de behandeluitkomsten. Bijvoorbeeld, wanneer alleen DBC-trajecten worden aangeleverd met een hoog behandeleffect.
  • Onvoldoende spiegelinformatie. Bijvoorbeeld, wanneer per abuis hele afdelingen niet worden aangeleverd.

Ook kunnen door technische problemen DBC’s dubbel worden aangeleverd. Daarom is het noodzakelijk te toetsen of het aantal aangeleverde DBC’s overeenkomt met het aantal werkelijk uitgevoerde/gedeclareerde behandelingen. SBG noemt dit de Bruto-N-controle. Hierin wordt door SBG het aantal maandelijks aangeleverde DBC’s gecontroleerd tegen het aantal gerealiseerde DBC’s, van één jaar eerder.

Hoe gaat BRaM met Bruto-N gegevens om?

Alle DBC-trajecten (Bruto-N) die een organisatie feitelijk gerealiseerd heeft, worden door die instelling aan NZA gemeld. SBG ontvangt van DIS de Bruto-N en noteert deze bij de organisatiegegevens in de referentiedatabase. Het aantal DBC-trajecten dat daadwerkelijk bij SBG wordt aangeleverd wordt vervolgens vergeleken met de Bruto-N van een jaar eerder. Er is sprake van een discrepantie, als blijkt dat:

1. Het aantal aangeleverde afgesloten DBC-trajecten in een kalendermaand meer dan 10 procent afwijkt (positief of negatief) van de bij SBG bekende Bruto-N en dit óók geldt voor de drie daaraan voorafgaande maanden. Bovendien bedraagt het verschil voor alle vier de maanden meer dan 10 DBC’s (in absolute aantallen).

Of:

2. Het aantal aangeleverde afgesloten DBC-trajecten in een kalendermaand meer dan 50 procent afwijkt (positief of negatief) van de bij SBG bekende Bruto-N.

Wanneer voor een kalendermaand een discrepantie wordt geconstateerd, verschijnt in de rapportages een waarschuwing in de vorm van een uitroepteken. Als u aantoont dat het aantal aangeleverde DBC’s overeenkomt met uw werkelijke productie, bijvoorbeeld middels een jaarverslag of andere officiële publicatie van uw productiecijfers dan kunt u een verzoek indienen om een getoonde waarschuwing te verwijderen. Het niet (tijdig) aanleveren van uw gegevens bij DIS is in beginsel geen reden voor overrulen van een Bruto-N-oordeel.

Als SBG niet beschikt over een verwacht aantal DBC’s, dan wordt er geen uitroepteken getoond in BRaM, maar een vraagteken. Dit vraagteken geeft aan dat SBG niet in staat is om een Bruto-N-controle uit te voeren. Dit kan gebeuren als u niet, of te laat uw gegevens aanlevert aan NZa.

brambeheerder,dataintegriteit,ictmedewerkerdatatechnicus,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting
afgeslotendbctrajecten,inhoudelijkecontroles
top