Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

BRaM in Vogelvlucht

Laatst gewijzigd op: 29 augustus 2018

De online applicatie Benchmark Rapportage Module (BRaM) is hét middel van SBG om praktijkvariatie in behandeluitkomsten in kaart te brengen met als doel ermee aan de slag te gaan. Deze informatie kan primair gebruikt worden voor het in gang zetten van een kwaliteitscyclus om de prestaties te verbeteren. Praktijkvariatie in uitkomsten kunnen onder voorwaarden ook gebruikt worden als keuze-informatie voor patiënten en in de inkoop door zorgverzekeraars.

BRaM biedt verschillende rapportages met als belangrijkste bestaansreden het tonen van verschillen in behandeluitkomsten. Deze rapportages kun je beschouwen als de “check” in een plan-do-check-act cyclus. Het doel ervan is het tonen van praktijkvariatie zodat je een beeld krijgt hoeveel verbetering in beginsel mogelijk is en bij welke patiëntengroepen. De rapportages vertellen niet hoe je moet verbeteren; hiervoor zul je aan de slag moeten, het liefst samen met andere instellingen. Het zoeken naar onderliggende best practices en het in de eigen praktijk toetsen daarvan valt buiten het bereik van BRaM, maar is wel de kern van kwaliteitsverbetering

algemeen,behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,zorgverzekeraar

Van globaal naar gedetailleerd

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

We raden je aan om altijd eerst globaal naar de behandeluitkomsten te kijken en vervolgens stapsgewijs steeds dieper de data “in te duiken”.

Het voordeel van globale rapportages, waarin de resultaten van hele instellingen met elkaar vergeleken worden is dat deze eenvoudig te begrijpen zijn. Het nadeel is echter dat ze de noodzakelijke nuance en diepgang missen, die nodig is voor het trekken van conclusies. Globale rapportages kun je dus het beste beschouwen als een eerste blik op de data en een goed aanknopingspunt om vervolgvragen te stellen.

Bij gedetailleerde rapportages kun je naar eigen believen specifieke afdelingen selecteren of op meerdere parameters een patiëntengroep definiëren. Het voordeel van gedetailleerde rapportages is dat deze meestal meer zeggingskracht hebben doordat er over een meer eenduidige patiëntengroep wordt gerapporteerd. Dit biedt kansen om gerichter te zoeken naar onderliggende best practices. Een nadeel is dat het aantal mogelijke vergelijkingen op gedetailleerd niveau oneindig groot is, waardoor je het overzicht verliest. Het is daarom van belang om alleen die gedetailleerde rapportage op te vragen waarbij je vooraf een duidelijk idee of hypothese hebt geformuleerd.

De rapportages over de behandeluitkomsten zijn in BRaM geordend van globaal naar gedetailleerd. De rapportages worden hieronder uitgelegd.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
behandeluitkomst,benutten,bram

Inloggen in BRaM

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Om in te kunnen loggen in BRaM, heb je een persoonlijk VECOZO-certificaat nodig. Je kunt dit certificaat aanvragen bij VECOZO. Vervolgens geeft de BRaM-beheerder in de instelling dit certificaatnummer door aan SBG, zodat wij het certificaat in BRaM kunnen autoriseren.

Het inloggen gebeurt in een aantal stappen. Het kan zijn, dat de computer enkele van de beschreven schermen overslaat, omdat al eerder op die computer is ingelogd.

U kunt in dat geval gewoon doorgaan met de instructies voor het volgende scherm.

Stap 1

Ga naar bram.sbggz.nl. Je komt dan terecht bij het welkomstscherm van VECOZO. Klik hier op ‘Volgende’.


Stap 2

Ook in het scherm dat daarna verschijnt kies je voor ‘Volgende’.

Stap 3

Het systeem vraagt welk certificaat gebruikt moet worden. Selecteer het certificaat dat van toepassing is, en klik op ‘OK’.

Let op: het autorisatieniveau kan per certificaat verschillen. De informatie die je kunt doorzoeken is daarvan afhankelijk. Het kan dus zo zijn, dat je met verschillende certificaten andere rapportages te zien krijgt.

Stap 4

Vul je –zelfgekozen– wachtwoord in en klik op ‘Inloggen’. De VECOZO-inlogprocedure is daarna voltooid. Je wordt automatisch doorgestuurd naar BRaM.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,brambeheerder,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
inloggenbram,vecozo

Algemene eigenschappen in BRaM

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Aantallen (N)

Bij alle rapportages staat aangegeven op hoeveel waarnemingen de resultaten zijn gebaseerd. Meestal, zoals bij de behandeluitkomstrapportages, betreft dit het aantal DBC’s of het aantal zorgtrajecten. Het aantal wordt, conform de wetenschappelijke standaard, aangeduid met de letter N.

Resultaten worden in beginsel alleen getoond indien de N minimaal 10 is. Bij een kleinere N neemt de kans op indirecte herleidbaarheid toe .

Voor een zinvolle vergelijking wordt doorgaans een N van 25 als minimum gehanteerd. Bij de behandeluitkomstrapportages rapporteert BRaM wel resultaten bij een N kleiner dan 25 (en groter dan 10), maar uitsluitend ter indicatie. In dat geval wordt de visuele weergave vaak aangepast, bijvoorbeeld middels een gestreepte balk, en er worden ook geen betrouwbaarheidsintervallen getoond. Bij sommige rapportages, zoals de rangordening en sterkte-zwakteanalyse, worden alleen resultaten getoond vanaf een N van 25.

Aantallen worden zoveel mogelijk afgerond op tientallen. Ook dit is om indirecte herleidbaarheid tegen te gaan. Bij de afronding geldt dat 4 wordt afgerond naar beneden en 5 naar boven. Een gerapporteerde N van 30 betekent dus dat het aantal waarnemingen valt binnen de range van 25 tot en met 34.

Instellingen en vrijgevestigden

BRaM rapporteert de resultaten van zorgaanbieders. SBG maakt daarbij een onderscheid tussen instellingen en vrijgevestigden. Instellingen hebben als instelling een contract met SBG en worden in BRaM weergegeven als instellingen. De vrijgevestigden hebben per vrijgevestigde een contract met SBG, maar alle vrijgevestigden gezamenlijk worden in BRaM getoond als ware het één instelling. Eén niveau dieper worden clusters van vrijgevestigden getoond, en twee niveaus dieper de individuele vrijgevestigden.

Per rapportage kun je lezen wie welke informatie kan inzien. Hierbij wordt verwezen naar ingeregelde autorisatie. Voor vrijgevestigden is de autorisatie als volgt ingeregeld. 

Zorgverzekeraars zien:
Dashboard niet
Rangordening alle instellingen, waaronder de vrijgevestigden, geanonimiseerd
Sterkte-zwakteanalyse niet
Behandeluitkomst (Initiële) DBC’s tot één niveau dieper (clusters), per 1-1-2019
Behandeluitkomst zorgtrajecten tot één niveau dieper (clusters), per 1-1-2019
Datakwaliteit, Respons niet via BRaM maar op basis van separaat export-bestand per individuele vrijgevestigde

Rapportagefunctionaliteiten

Boven aan de rapportages tref je een menubalk aan met verschillende knoppen.

De driehoekige pijltjes gebruikt u om door de rapportages te bladeren. Met het ‘dropdownmenu’ kunt u het zoom-niveau bepalen (dat staat standaard op 100%), met het tekstveld en de knoppen "find|next" kunt u in de rapportage zoeken naar door u opgegeven trefwoorden.

Verder kunt u met de knop ernaast het rapport exporteren naar bijvoorbeeld een pdf- of Word-bestand. En met de laatste knop kunt u de rapportage afdrukken.

Onderaan sommige rapportages kan via een hyperlink de data over periode, van de bovenste grafiek, geëxporteerd worden naar een XML bestand.

Klik hiervoor op de link:


En sla vervolgens het bestand op:

Dit XML bestand kan in uw eigen informatiesysteem worden geladen of met behulp van onderstaande instructie in Excel worden geopend voor verdere analyse.

Het XML bestand kan in Excel geopend worden via Bestand/Openen, vervolgens in het ‘XML openen’ pop-up scherm de bovenste optie kiezen: ‘Als een XML-tabel’:

De XML structuur wordt vervolgens in Excel getoond:

In de eerste rijen staan de gekozen parameters, daaronder de waarden voor de verschillende rapportage niveaus die ook in de grafiek over periode worden gerapporteerd.

behandelaar,behandeluitkomst,brambeheerder,onderzoeker,rangordening,rapportagesgebruiken,respons,responsverlies,sterktezwakteanalyse,uitlegtoelichting,vrijgevestigde,zorgverzekeraar
behandeluitkomst,dbctraject,instelling,responsafgeslotendbctrajecten,vrijgevestigde,xml,zorgtraject
top