Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Opvragen van een rapport Behandeluitkomst Zorgtrajecten

Laatst gewijzigd op: 02 september 2016

Het rapport behandeluitkomst Zorgtrajecten is te vinden via het menu: onder “behandeluitkomsten”.

Voor het maken van een rapport behandeluitkomst doorloopt je de volgende stappen:

 1. Voer de basisgegevens in.
 2. Specificeer op basis van optionele filtercriteria
 3. Klik ‘Maak rapport'
behandelaar,behandeluitkomst,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
behandeluitkomstzorgtrajecten,bram

Behandeluitkomst basisgegevens

Laatst gewijzigd op: 04 mei 2018

Bij de basisgegevens geeft u aan over welke periode u de rapportage wilt bekijken, naar welk zorgdomein u wilt kijken en op welk organisatieniveau de rapportage getoond moet worden.

Dit doet u met behulp van bovenstaande invoervelden.

U kunt na het invoeren van de basisgegevens doorgaan met het invoeren van specifieke filtercriteria of direct het rapport opvragen via de knop ‘Maak rapport’.

Datum vanaf en Datum tot en met

Hier kies je de periode waarover je een rapportage wilt opvragen. BRaM selecteert en rapporteert over zorgtrajecten met een sluitingsdatum binnen deze periode, met zowel een geldige voor- als nameting.

U bepaalt de rapportageperiode door het opgeven van een ‘Datum vanaf’ en een ‘Datum tot en met’. U kunt de datum in het veld intypen (maand in letters, spatie, jaar in vier cijfers) of op het kalendertje klikken. In het laatste geval krijgt u een dropdownmenu waar u de gewenste maand en jaar kunt aanklikken. Vergeet u niet om op ‘OK’ te klikken om uw keuze te bevestigen.

Als u op ‘Today’ klikt, wordt direct de huidige maand/jaar geselecteerd. Standaard staan hier de laatste drie maanden van de bevroren periode ingesteld, of (bij doorklikken vanuit een andere rapportage) de data van de vorige rapportage.

Datum vanaf

Hier kiest u het startmoment van de door u gewenste rapportageperiode. Als u hier bijvoorbeeld januari 2014 kiest, dan selecteert de rapportage alle afgesloten zorgtrajecten met een sluitingsdatum in of na januari 2014.

Datum tot en met

Hier kiest u het eindmoment van de door gewenste rapportageperiode. Als u hier bijvoorbeeld december 2014 selecteert, dan worden in de rapportage alle afgesloten zorgtrajecten meegenomen met een sluitingsdatum in december 2014 of eerder.


Zorgdomein

Hier geeft u aan binnen welk zorgdomein u de behandeluitkomsten wilt bekijken. U kunt één zorgdomein tegelijkertijd selecteren. Van het gekozen zorgdomein worden in aparte tabbladen in het rapportagegedeelte de beschikbare meetdomeinen getoond.

SBG berekent benchmarks per zorgdomein. Binnen het gekozen zorgdomein kunt u met behulp van de specifieke filtercriteria kijken naar specifieke patiëntgroepen binnen het zorgdomein.

Organisatieniveau

Voor zorgaanbieders

Hier kun je selecteren vanaf welk niveau in de organisatiestructuur de rapportage opgebouwd en getoond wordt. De rapportage toont ook altijd het resultaat van één niveau lager dan het gekozen niveau én alle bovenliggende niveaus.

In eerste instantie zie je hier het hoogste niveau van uw organisatie waartoe je geautoriseerd bent. Door op het plusje te klikken klap je dit niveau open en krijg je de onderliggende niveaus te zien. Ook deze onderliggende niveaus kun je eventueel openklikken tot aan het laagste niveau van je organisatie.

De wijze waarop de structuur van de instelling is ingericht, is de keuze van de instelling zelf. Het is ook mogelijk dat je hier geen onderliggende niveaus kunt selecteren, als de instelling ervoor heeft gekozen alleen op hoofdniveau te willen aanleveren.

Voorbeeld: GGZ Groot Hart heeft verschillende locaties, waaronder Noord-Holland en Zuid-Holland. Iedere locatie heeft enkele inhoudelijk gemotiveerde clusters, zoals SAS. Elk cluster is weer opgebouwd uit één of meerdere teams (bijvoorbeeld ‘Team Depressie en Angst’). Binnen het vak ‘Organisatieniveau’ kunt u al deze niveaus doorklikken en het gewenste niveau kiezen.

Indien je het hoogste niveau van de instelling, ‘GGZ Groot Hart’, selecteert dan krijg je rapportages over de locaties Noord-Holland en Utrecht (de direct onderliggende eenheden, één niveau lager), het resultaat van de instelling zelf en de landelijke benchmark (het bovenliggende niveau).

Je krijgt in dat geval geen apart rapport over de bij de locaties behorende clusters en teams, omdat deze meer dan één niveau onder het insteekniveau (‘Groot Hart’) liggen. De zorgtrajecten die door de teams worden gerealiseerd tellen uiteraard wel mee bij de hoger liggende locaties.

Indien je bijvoorbeeld ‘Cluster SAS’ selecteert, dan krijg je de informatie over ‘Cluster SAS’ te zien, maar ook die van de daarbij horende teams (één niveau lager) en het resultaat van de locatie Noord-Holland, de instelling GGZ Groot Harten het landelijk gemiddelde (alle hogere onderdelen).

Voor zorgverzekeraars

Ben je als zorgverzekeraar op zoek naar benchmarkgegevens van zorgaanbieders, dan vind je die hier. Je kun meerdere zorgaanbieders tegelijkertijd selecteren door deze aan te vinken. Daarmee krijg je één rapport over alle gekozen zorgaanbieders.

Je ziet in het veld alleen die zorgaanbieders waarmee u een inkooprelatie heeft. Als zorgverzekeraar kun je alleen het hoogste niveau van de zorgaanbieder selecteren. Alleen als je hiervoor door de zorgaanbieder bent geautoriseerd, kun je indirect ook onderliggende niveaus bekijken. Dit doe je nadat je een rapport op hoofdniveau het gemaakt via een link in het rapport.

behandelaar,behandeluitkomst,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
basisgegevens,behandeluitkomstzorgtrajecten,bram

Behandeluitkomst specifieke filters

Laatst gewijzigd op: 01 maart 2018

Met behulp van specifieke filtercriteria kun je een selectie maken van zorgtrajecten. Hiermee kun je een voor jou relevante groep patiënten samenstellen en de resultaten van deze subgroep binnen een instelling of afdeling vergelijken met het landelijk gemiddelde.

Algemene richtlijnen

De volgende algemene richtlijnen zijn daarbij belangrijk:

 • Het is niet verplicht om een subgroepselectie te maken. Indien je hier geen keuze maakt, selecteert BRaM alle zorgtrajecten die aan de ingestelde basisgegevens voldoen. In dat geval worden ook de zorgtrajecten meegenomen met op deze velden ontbrekende informatie. Voorbeeld: als je geen geslacht selecteert, kiest BRaM voor trajecten met zowel mannen als vrouwen maar ook die zorgtrajecten waarbij geen of een ongeldige waarde bij geslacht is aangeleverd.
 • Binnen een filter kun je meestal meerdere criteria aanvinken. Als je meerdere criteria aanvinkt, dan selecteert BRaM alle zorgtrajecten die, behalve aan de basisgegevens, ook voldoen aan één van de aangevinkte criteria.
  Kies je bijvoorbeeld bij ‘Hoofddiagnose’ voor de opties ‘Cognitieve stoornissen’ en ‘Psychotische stoornissen’, dan rapporteert BRaM over de zorgtrajecten met als hoofddiagnose cognitieve of een psychotische stoornis.
 • Daarnaast kun je op één of meerdere filters een selectie toepassen. Als u binnen meerdere filters aanvullende selecties maakt van verschillende keuzecriteria, dan toont BRaM de zorgtrajecten die aan beide criteria voldoen.
  Zou je kiezen voor ‘man’ bij ‘Geslacht’ en ‘Cognitieve stoornissen’ en ‘Psychotische stoornissen’ bij ‘Hoofddiagnose’, dan vindt BRaM de DBC-trajecten die zowel betrekking hebben op een man als op een cognitieve of een psychotische stoornis.
 • Indien u een filtercriterium selecteert, bijvoorbeeld ‘Opleidingsniveau’, maar deze waarden zijn niet aangeleverd, dan toont BRaM geen resultaten.
  Heb je een deel van je data verrijkt met een waarde voor bijvoorbeeld opleidingsniveau, dan toont BRaM ook alleen dit deel. In de data-integriteit rapportage kun je zien hoe het gesteld is met de volledigheid van de aangeleverde data.

Als je een selectiecriterium aanvinkt, verschijnt boven in het blok welke selectie van toepassing is.

Aantallen bij subgroepkenmerken

Tussen haakjes staan bij alle filtercriteria het aantal zorgtrajecten dat je mag verwachten in het rapport, indien je dat criterium aanvinkt en op “maak rapport” klikt. Deze getallen kun je gebruiken om te zorgen dat je een rapport krijgt waarin nog voldoende zorgtrajecten over zijn voor een zinvolle vergelijking. De getallen zijn afgerond op 10-tallen. Indien het aantal kleiner is dan 10 zie je een streepje om aan te geven dat ervan wegen de lage aantallen geen behandeluitkomsten getoond zullen worden.

Zorgaanbieders zien het aantal zorgtrajecten dat overblijft voor het gekozen organisatieniveau. Zorgverzekeraars zien het kleinste aantal dat overblijft voor de geselecteerde zorgaanbieders.

Filtercriteria

Patiëntkenmerken

Hier kun je een patiëntgroep selecteren op basis van geslacht, leeftijdscategorie, opleidingsniveau en etniciteit. Zo kun je bijvoorbeeld kijken naar alle mannelijke patiënten van 51 jaar of ouder met minimaal VMBO-niveau.

 • Geslacht: hier kies je of je mannen of vrouwen wilt selecteren.
 • Leeftijdscategorie: het filter ‘Leeftijdscategorie’ is afhankelijk van het bij de basisgegevens ingestelde zorgdomein. Bij het zorgdomein ‘Volwassenen’ tref je hier bijvoorbeeld andere categorieën aan dan bij het zorgdomein ‘Ouderen’.
 • Opleidingsniveau: hier kies je voor het opleidingsniveau van de bij het zorgtraject behorende patiënt, zoals dat is aangeleverd door de instelling. Het betreft hier het opleidingsniveau bij aanvang van het zorgtraject.
 • Etniciteit: de etniciteit wordt bepaald aan de hand van het geboorteland van de ouders en conform de CBS-methodiek in drie categorieën ingedeeld: Autochtoon, Westers Allochtoon en Niet-westers Allochtoon.

Klinische kenmerken

 • Hoofddiagnose: Je kunt kiezen uit één of meer verschillende clusters aan diagnoses. Dit filtercriterium is afhankelijk van het betreffende zorgdomein. De clusters van diagnoses (veel voorkomende aandoeningen) die u kunt selecteren, verschillen per zorgdomein.
 • Ernst (T-begin): de ernst van de aandoening is geoperationaliseerd op basis van de T-score aan de start van het DBC (T-begin) voor het primaire meetdomein. Hoe hoger de T-score, hoe meer klachten. Je kunt hier kiezen voor patiënten met relatief veel, gemiddeld of weinig klachten. De ernst van de klachten bij de voormeting is de belangrijkste voorspeller voor het behandeluitkomst.
  Dit filter wordt niet bij alle zorgdomeinen getoond.
  Als je een subgroep maakt op “ernst”, dan kan dat tot een vertekening leiden bij de niet-primaire meetdomeinen. Voor de niet-primaire meetdomeinen komen dan alleen de zorgtrajecten in aanmerking die voor het primaire meetdomein een voor- en nameting hebben.
 • Primair middel: het primaire middel waarvoor een verslavingsbehandeling wordt gegeven. Het primaire middel is bepaald aan de hand van de aangeleverde MiddelenMatrix.

Zorgtraject

De derde groep filtercriteria heeft betrekking op het zorgtraject en kent momenteel één filtermogelijkheid.

 • Zorgtrajectduur: Hier kun je kiezen om zorgtrajecten te selecteren met een vergelijkbare behandelduur. Het betreft de duur tussen de startdatum van het eerste DBC en de einddatum van het laatste DBC, afgerond op jaren.
behandelaar,behandeluitkomst,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
behandeluitkomstzorgtrajecten,bram,specifiekefilters
top