Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Behandeluitkomsten, Sterkte-zwakteanalyse (rapport)

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,sterktezwakteanalyse,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
bram

Wanneer gebruik je een sterkte-zwakteanalyse?

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het maken van een goede subgroepselectie bij de behandeluitkomstrapportages is nog niet zo eenvoudig. Op basis van de ongeveer 10 specifieke filtercriteria, elk met meerdere aan te vinken categorieën, loopt het aantal mogelijke subgroepen in de miljoenen.

De sterkte-zwakteanalyse laat voor een aantal van de meest relevante subgroepen de resultaten in één overzicht zien. Het biedt je daarmee een overview bij welke subgroepen je in vergelijking met andere zorgaanbieders hoog scoort en bij welke subgroepen relatief laag. Op die manier kun je veel gerichter op zoek naar verbetermogelijkheden of verdere verfijning onderzoeken in de behandeluitkomstrapportages.

De sterkte-zwakteanalyse rapporteert alleen relatieve posities van instellingen en geen behandeluitkomsten. De analyse is dan ook niet bedoeld als “eindrapportage”, maar als tool om je te helpen met de uitkomstgegevens aan de slag te gaan en gerichter verdiepende analyses te kunnen verrichten. De behandeluitkomstrapportages voor (initiële) DBC’s en zorgtrajecten zijn beter geschikt om inzicht te krijgen in de behandelresultaten bij (subgroepen van) patiënten bij een instelling.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,rapportagesgebruiken

Wie ziet wat?

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De sterkte-zwakteanalyse is alleen beschikbaar voor resultaten over hele instellingen. Zorgaanbieders zien alleen hun eigen resultaten, zorgverzekeraars zien alleen de resultaten van de instellingen waarvoor zij zijn geautoriseerd. De weergave is voor alle gebruikers gelijk.

algemeen,behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,sterktezwakteanalyse,zorgverzekeraar
bram,instelling,zorgverzekeraar

Opvragen van de sterkte-zwakteanalyse

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De sterkte-zwakteanalyse is te vinden via het menu: onder “behandeluitkomsten”.

Voor het maken van een sterkte-zwakteanalyse doorloopt je de volgende stappen:

  1. Voer de rapportageperiode in
  2. Selecteer de gewenste zorgaanbieder (voor verzekeraars) filtercriteria
  3. Klik ‘Maak rapport’

Bij de rapportageperiode heb je de keus uit recente volledige kalenderjaren, of de afgelopen 12 maanden.

De sterkte-zwakteanalyse is alleen beschikbaar voor het meetdomein Volwassenen Cure, Klachten & Symptomen.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,sterktezwakteanalyse,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
bram

Een sterkte-zwakteanalyse begrijpen

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

De sterkte-zwakteanalyse wordt voor een tweetal subgroepkenmerken uitgevoerd: de ernst van de klachten bij aanvang van de behandeling (T-score bij de beginmeting) en de hoofddiagnose. Deze twee kenmerken blijken de grootste voorspellers te zijn voor behandeluitkomst en vormen daarmee de belangrijkste confounders. Subgroepselectie (ook wel stratificatie) is een manier om om te gaan met confounding.

De ernst is onderverdeeld in drie groepen: patiënten met relatief veel klachten (een T score bij de beginmeting >55), gemiddeld (een T score tussen de 45 en 55) en patiënten met relatief lichte klachten (een T-score < 45).

De hoofddiagnose is onderverdeeld in de grootste groepen voor Volwassenen Cure: Stemmingsstoornissen, Angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

Het rapport toont een tabel, waarin deze de ernst (rijen) en hoofddiagnose (kolommen) tegen elkaar zijn afgezet. Zo ontstaat er een tabel van 3 kolommen bij 3 rijen = 9 cellen. In iedere cel worden de behandelresultaten voor de betreffende instelling samengevat. Je krijgt de volgende gegevens:

  • Positie (bijvoorbeeld “33e van 48”). De positie geeft je positie aan binnen een rangordening op basis van Delta T voor alle instellingen. Alleen instellingen die tenminste 25 gemeten zorgtrajecten heeft aangeleverd worden meegeteld. Als er vermeld staat dat de instelling eerste is, dan heeft deze instelling dus de hoogste score voor zorgtrajecten die aan de subgroepkenmerken voldoet.
  • Percentiel (bijvoorbeeld “perc 53”). Een percentielscore geeft ook een positie aan, maar gestandaardiseerd naar 100 zorgaanbieders. Een percentielscore van 10 betekent dat 1 0% van de zorgaanbieders een hogere score heeft behaald en 90% een lagere score. Een laag percentiel is dus een goede score.
  • N (bijvoorbeeld N=40). De N geeft het aantal zorgtrajecten weer voor de betreffende zorgaanbieder. Het aantal is afgerond op 10-tallen.

Aan de kleur van de cel kun je zien of de instelling naar verhouding hoog of laag scoort. Vanaf percentielscore van 25 kleurt de cel steeds groener naarmate de percentielscore afneemt. Vanaf 75 kleurt de cel steeds roder naarmate het percentiel toeneemt.

Interpretatie

De sterkte-zwakteanalyse is bedoeld als richtinggevend voor verdere verdieping en biedt een snelle overview bij welke subgroepen de instelling naar verhouding wat achterblijft. Die subgroepen die rood kleuren zijn goede kandidaten om achterliggende oorzaken te achterhalen. Het beste doe je dat door je eigen werkwijze te vergelijken met die van instellingen die voor dezelfde subgroepen een hoge score behalen.

Bij grotere instellingen is een goede vervolgstap om voor de subgroepen waar lage scores op behaald worden een interne vergelijking te doen op afdelingsniveau. Hiervoor kun je de behandeluitkomstrapportage zorgtrajecten gebruiken en daar dezelfde subgroep selecteren. Zijn het bepaalde afdelingen die zorgen voor de lage positie, of is het meer een eigenschap van de hele instelling. Zijn er andere patiëntkenmerken die mogelijk een lage positie kunnen verklaren?

De sterkte-zwakteanalyse is gebaseerd op een rangordening van Delta-T scores. Dit betekent dat ook de beperkingen van rangordeningen van toepassing zijn.

Het opsplitsen in subgroepen (stratificatie), wat deze sterkte-zwakteanalyse doet, is een vorm van casemix-correctie. Het gebruik van de ruwe Delta T- scores voor het bepalen van de positie hoeft daarom niet verder gecorrigeerd te worden voor de twee betreffende subgroepkenmerken

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,onderzoeker,rapportagesgebruiken,sterktezwakteanalyse,uitlegtoelichting,zorgverzekeraar
bram,primairediagnose,tscorevoormeting
top