Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Dashboard (rapport)

algemeen,behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,dashboard,onderzoeker,rapportagesgebruiken

Wanneer gebruik je het dashboard?

Laatst gewijzigd op: 03 mei 2018

Het dashboard is het eerste scherm wat je ziet na het inloggen in BRaM. Het biedt daarmee een allereerste blik op je resultaten. Het biedt ook de mogelijkheid verschillende resultaten naast elkaar te zien, zodat je een overview krijgt van alle resultaten voor de hele instelling.

Het dashboard is bedoeld als eerste indruk en als uitnodiging om gedetailleerder naar de data te kijken. Omdat het heel globale vergelijken betreft kun je hier nog geen conclusies uit trekken.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,dashboard,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting
bram

Wie ziet wat?

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het dashboard is alleen beschikbaar voor zorgaanbieders.

algemeen,behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,dashboard,onderzoeker,rapportagesgebruiken,vrijgevestigde,zorgverzekeraar
bram,instelling

Opvragen van het dashboard

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Het dashboard verschijnt vanzelf na inloggen in BRaM of door met de muis op “Home” te klikken.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,dashboard,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting
bram

Het dashboard begrijpen

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Alle gegevens in het dashboard zijn gebaseerd op alle aangeleverde DBC’s die in aanmerking komen voor het berekenen van een behandeluitkomst (dus zonder de te excluderen DBC’s). Behandeluitkomsten worden berekend indien er een geldige voor- en nameting aanwezig is. De grafieken beslaan tekens de periode van de drie meest recente maanden waarvoor de rapportages stabiel geworden zijn (bevroren periode).

Er worden alleen gegevens getoond indien er minimaal 10 gemeten trajecten beschikbaar zijn.

Verdeling zorgdomeinen

Het dashboard toont de verdeling van de door de instelling aangeleverde DBC’s over de zorgdomeinen in de vorm van een staafdiagram. Je kunt de verdeling bij de instelling gebruiken om te zien welke zorgdomeinen qua grootte het meest relevant zijn voor verdiepende analyses. Vergelijk ook de verdeling van de instelling met de landelijke verdeling of kijk of de verdeling tussen Volwassenen Cure en EPA, of tussen Verslaving Cure en Verslaving Chronisch, in de eigen instelling vergelijkbaar is met die in andere instellingen. Wanneer die onderverdeling sterk afwijkt van de landelijke trend, dan kan dat betekenen dat de zorgdomeinen op een andere wijze wordt bepaald dan bij andere instellingen. In dat geval raden we aan om de zorgdomeinbepaling nog eens tegen het licht te houden. Het kan ook zijn dat de instelling zich specifiek richt op een bepaald aspect van de GGZ, bijvoorbeeld alleen curatieve ggz. Dat kan een prima verklaring zijn voor afwijkingen van het landelijke beeld.

Wijzers per zorgdomein/meetdomein

Voor enkele meetdomeinen kun je in de vorm van een wijzerplaat de behandeluitkomsten en de responspercentages zien. Voor Volwassenen Cure, Verslaving Cure en Gerontopsychiatrie worden zorgtrajecten gebruikt. Voor volwassenen EPA worden initiële DBC’s gebruikt.

Iedere wijzerplaat heeft twee wijzers.

De kleine wijzer: respons

De kleine wijzer geeft het responspercentage weer binnen het betreffende meetdomein. Dit zijn het aantal trajecten waarop de behandeluitkomst is gebaseerd ten opzichte van het totaal aantal trajecten in het betreffende zorgdomein. Dit is belangrijk voor de representativiteit: hoe kleiner de respons, hoe groter de kans dat er sprake is van een vertekening. De Wetenschappelijke Raad stelt dat, om mogelijke vertekening te voorkomen er ten minste een respons van 50% behaald moet worden.

De grote wijzer: behandeluitkomst

De grote wijzer geeft de behandeluitkomst weer; meestal als Delta T, bij verslaving als het percentage patiënten dat aan het einde van de behandeling abstinent was. Hoe meer de wijzer naar rechts uitslaat, hoe beter het behandelresultaat.

De schaal voor de grote wijzer is telkens afgestemd op de behandeluitkomsten van alle bij ons bekende instellingen met tenminste 10 gemeten trajecten over dezelfde periode: de schaal begint bij de laagste behandeluitkomst van alle instellingen en eindigt met de hoogste behandeluitkomst van alle instellingen. Hierdoor kun je tevens aflezen aan de grote wijzer hoever je afwijkt van de “topscorers”.

behandelaar,bestuurmanagerbeleidsmed,dashboard,onderzoeker,rapportagesgebruiken,uitlegtoelichting
behandeluitkomst,bram,responsafgeslotendbctrajecten,zorgdomein
top