Stichting Benchmark GGZ

Toon het menu Verberg het menu
BRaM

Hier vindt u informatie over onze Benchmarkrapportage Module (BRaM) en op welke wijze u deze kunt bedienen en begrijpen.

Inhoudelijke controles - metingen

Laatst gewijzigd op: 03 mei 2018

Nadat alle aangeleverde waardes zijn gecontroleerd, worden de aangeleverde metingen gecontroleerd. Ongeldige metingen worden buiten beschouwing gelaten in de BRaM behandeleffectrapportages. Alleen wanneer een DBC-traject of zorgtraject een geldige voormeting en een geldige nameting bevat, kan een behandeleffect worden berekend.

BRaM-beheerders van een zorgaanbieder kunnen in de ‘Rapportage bestandverwerking’ zien hoeveel aangeleverde metingen ongeldig zijn. Andere gebruikers van BRaM kunnen via de rapportage ‘Responsverlies’ achterhalen hoeveel aangeleverde metingen door deze controles worden aangemerkt als ongeldige instrumenten.

In dit hoofdstuk vindt u de controles op de metingen.

Gebruikt meetinstrument

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Voor het gebruikte meetinstrument worden de volgende inhoudelijke controles uitgevoerd:

Attribuut Inhoudelijke controle
gebruiktMeetinstrument Het gebruikte meetinstrument bij de voormeting bevat een waarde die geldig is in de referentietabel ‘Meetinstrument’ uit het document SBG codelijsten.

Combinatie gebruiktMeetinstrument bij typemeting= ‘”1” (is voormeting) gebruiktMeetinstrument bij typemeting = “2” (is nameting)

Het gebruikte meetinstrument bij de voormeting is identiek aan het gebruikte meetinstrument bij de nameting.
brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,onderzoeker,rapportagesgebruiken,responsverlies,uitlegtoelichting
inhoudelijkecontroles,meetinstrument

Meetdomein

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Voor het meetdomein worden de volgende inhoudelijke controles uitgevoerd:

Attribuut Inhoudelijke controle
Combinatie zorgdomeinCode / gebruiktMeetinstrument Elk DBC traject mag per meetdomein met maximaal één voormeting en één nameting worden aangeleverd. In het document ‘SBG Minimale Dataset’ staat een overzicht weergegeven van de meetdomeinen die aangeleverd kunnen worden bij elk zorgdomein. DBC trajecten met meer dan een voormeting of nameting per meetdomein worden buiten de verdere verwerking gehouden.
brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,onderzoeker,rapportagesgebruiken,responsverlies,uitlegtoelichting
inhoudelijkecontroles,meetdomeinbehandeleffect

Totaalscore

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Voor de totaalscore worden de volgende inhoudelijke controles uitgevoerd:

Attribuut Inhoudelijke controle
Combinatie zorgdomeinCode / gebruiktMeetinstrument en de totaalscoreMeting In deze gecombineerde controle wordt gecontroleerd of het gebruikte meetinstrument geldig is voor het zorgdomein en of de totaalscore voor het meetinstrument geldig is. De geldigheid van een meetinstrument/zorgdomein combinatie en de totaalscores staan aangegeven in de factsheet van het betreffende meetinstrument. Factsheets zijn per meetinstrument te vinden op onze site onder het tabblad 'Minimale Dataset'
brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,onderzoeker,rapportagesgebruiken,responsverlies,uitlegtoelichting
inhoudelijkecontroles,totaalscore

Meetmarge

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Voor de meetmarge worden de volgende inhoudelijke controles uitgevoerd:

Attribuut Inhoudelijke controle
Combinatie datumEersteSessie Het aantal dagen tussen de datum van de meting en de datum van de eerste behandelsessie ligt binnen de vastgestelde meetmarges zoals beschreven in het document ‘SBG Minimale Dataset’.
Combinatie datum bij typemeting = “1” (voormeting) en datum bij typemeting = “2” (nameting) Het aantal dagen tussen de voormeting en de nameting ligt binnen de vastgestelde meetmarge. Let op, deze controle geldt alleen voor het zorgdomein Volwassenen EPA. De vastgestelde meetmarges staan weergegeven in het document ‘SBG Minimale Dataset’.
brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,onderzoeker,rapportagesgebruiken,responsverlies,uitlegtoelichting
inhoudelijkecontroles,meetmarge

Type respondent

Laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Voor de type respondent worden de volgende inhoudelijke controles uitgevoerd:

Attribuut Inhoudelijke controle

Combinatie typeRespondent bij typemeting = “1”

(voormeting) / typeRespondent bij typemeting = “2” (nameting)

De type respondent voor de voormeting is identiek aan de type respondent voor de nameting.
brambeheerder,ictmedewerkerdatatechnicus,levertdataaan,onderzoeker,rapportagesgebruiken,responsverlies,uitlegtoelichting
inhoudelijkecontroles,typerespondent
top